Neurológia pre prax 1/2009

Periferní neuropatie v ambulantní praxi

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Periferní neuropatie vznikají postižením periferního nervového systému a vzájemně se liší lokalizací postižení periferního nervového systému (neurony, kořeny, ganglia, nervy), distribucí a rozsahem postižení (mononeuropatie až polyneuropatie), typem léze (axonální, demyelinizační, smíšené) i klinickým průběhem (akutní, chronické, remitující, trvale progredující). Nemocní s periferními neuropatiemi velmi často přicházejí do neurologických ambulancí a úspěšná diagnóza i uspokojivá terapie představují často obtížně řešitelný problém. Přehled základní problematiky neuropatií s logickým diagnostickým postupem a zásadami terapie by měl přispět k dalšímu pokroku v péči o tyto nemocné.

Kľúčové slová: periferní neuropatie, elektromyografie, axonální a demyelinizační léze, polyradikuloneuritis, diabetická neuropatie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Peripheral neuropathy in outpatients’ clinic

Peripheral neuropathies represent various disturbances of peripheral nervous system and according to localization of peripheral nervous system lesions (neurons, roots, ganglia, nerves), distribution and extend of lesions (mononeuropathies to polyneuropathies), type of lesion (axonal, demyelinisation, mixed), and clinical course (acute, chronic, remitting, steadily progressive) are differing one from another.Patients with peripheral neuropathies are often coming to neurological outpatients’ clinics. A successful diagnosis and a satisfying therapy use to be a difficult problem. An overview of basic aspects of neuropathies with suggestion of logical diagnostic process and principles of therapy should contribute to further proceedings in care of these patients.

Keywords: peripheral neuropathies, electromyography, axonal and demyelinating lesions, polyradiculoneuritis, diabetic neuropathy.