Neurológia pre prax 5/2013

Periferní neuropatie u malignit

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Periferní neuropatie v souvislosti se systémovou malignitou mohou mít různou příčinu a mohou se manifestovat v různé fázi rozvoje maligního procesu. Může jít o přímý účinek primární malignity, paraneoplastický syndrom nebo komplikaci terapie. Maligní tumory mohou infiltrovat nebo komprimovat periferní nervy nebo kořeny a vyvolat různé senzitivní a motorické příznaky. Paraneoplastické syndromy jsou vzácné, ale mohou předcházet manifestaci vlastní malignity. Nejčastější je subakutní senzitivní neuronopatie, méně časté jsou senzitivně-motorické neuropatie. Neuropatie může být také nepřímým důsledkem dysimunitního mechanizmu, například u pacientů s lymfomy nebo u vaskulitid. Periferní neurotoxicita je nežádoucím účinkem mnoha cytostatik a může poškodit nervová vlákna nebo těla neuronů. Tento nežádoucí účinek často představuje jeden z limitujících faktorů v chemoterapii malignit. Mezi komplikace radioterapie patří brachiální a lumbosakrální plexopatie.

Kľúčové slová: periferní neuropatie, neurolymfomatóza, paraneoplastické neuropatie, chemoterapie, neurotoxicita, radioterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Peripheral neuropathies in malignancies

Peripheral neuropathies in a context of systemic malignancy may have a different cause and can manifest in various stages of development of malignancy. They can be a direct effect of the primary malignancy, a paraneoplastic syndrome, or a treatment complication. Malignant neoplasms may infiltrate or compress peripheral nerves or roots, causing various sensory and motor symptoms. Paraneoplastic syndromes are rare, but they can precede a manifestation of the cancer itself. The most common is subacute sensory neuronopathy, sensorimotor neuropathies are less common. Neuropathies may also be an indirect consequence of a dysimmune mechanism, for instance in patients with lymphomas or vasculitis. Peripheral neurotoxicity is a side effect of many chemotherapeutic agents and can affect the nerve fibers or the neuronal bodies. This side effect frequently represents one of their dose-limiting factors in cancer treatment. Both brachial and lumbosacral plexopathies may develop as a complication of radiotherapy.

Keywords: peripheral neuropathy, neurolymphomatosis, paraneoplastic neuropathy, chemotherapy, neurotoxicity, radiotherapy.