Neurológia pre prax 3/2009

Péče o vyměšování moči a stolice u pacientů s transverzální míšní lézí

MUDr. Martin Sutorý, CSc., prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

Funkčním následkem míšního šoku v oblasti močových cest po poranění míchy je atonie a areflexie močového měchýře. Svěračové struktury jsou inaktivní, k úniku moči nedochází. Dochází k přeplnění a nadměrnému rozepnutí (distenzi) močového měchýře. Hlavním úkolem urologického ošetření je v akutní fázi míšního poranění zabezpečení derivace moči takovým způsobem, aby nedošlo k poškození močových cest a byl tak vytvořen předpoklad pro návrat funkce po odeznění míšního šoku. Volba správné derivace moči je: permanentní transuretrální močový katétr (PK), suprapubická epicystostomie (SPE), sterilní intermitentní katetrizace (SIK) nebo reflexní vyprazdňování. Bezprostředně po úraze je pro přesné sledování diurézy vhodný PK. Potřebuje-li pacient intenzivní péči delší dobu, založíme SPE. Co nejdříve je však doporučováno přejít na SIK. V postakutní fázi pacienta naučíme samostatně katetrizaci, pokud mu v tom nebrání postižení rukou. Výskyt infekce močových cest tento algoritmus může změnit. Správná léčba infekce zabraňuje tvorbě konkrementů. Základem diagnostiky detruzorosfikterické dyssynergie v chronickém stadiu je video-urodynamické vyšetření. Terapie je obtížná, spočívá ve správné derivaci moči. Medikamentózní terapie má za cíl snížení hydrostatického tlaku v dolních cestách močových. Vedle kontinentní epicystostomie jsou popsány operační výkony. Zajišťují buď kontinenci, či způsobují stálou derivaci.

Kľúčové slová: atonie močového měchýře, derivace močových cest, sterilní intermitentní katetrizace, detruzorosfinkterická dyssynergie, videourodynamické vyšetření.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Taking care of urine and stool passage in patients with complete spinal cord lesion

Bladder atonia and areflexia are functional consequences of spinal shock following SCI. Sphincters are inactive, voiding is not possible. The bladder is distended. During this acute phase the therapeutic aim occurs in ensuring of the urine derivation preventing complications. Following procedures are used: permanent indwelling catheter, suprapubic drainage, intermittent cathe terization, reflex voiding by bladder tapping and suprapubic manual pressure. First days after injury on the ICU, a permanent indwelling catheter is used, later on changed to suprapubic drainage. It is recommended to change to intermittent catheterization as early as possible. Related to the level of injury the catheterization by themselves is trained for. Presence of urine infection can influence these algorithms. An adequate therapy of urine infection prevents bladder stone formation. Basic diagnostic for detrusor-sphincter dyssynergy during the chronically phase is the video-urodynamical assessment. Therapy is difficult, it occurs in a sufficient derivation. Pharmacological therapy mainly is focused to reduce the hydrostatic pressure in the urine system. Beside suprapubic epicystostomy surgical procedures are described. Those procedures support continence or provide for permanent incontinence (urinal).

Keywords: bladder atonia, urine derivation, sterile intermittent catheterization, detrusor-sphinteric dyssynergy, video-urodynamic assessment.