Neurológia pre prax 1/2015

Patofyziologie spasticity

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Spasticita je definována jako porucha svalového tonu (hypertonie), která je způsobena zvýšením tonických napínacích reflexů (stretch reflex), které je závislé na rychlosti pasivního protažení, a toto zvýšení tonických napínacích reflexů je pravděpodobně přímým důsled kem abnormálního zpracování a modulace proprioceptivních impulzů, vedených proprioceptivními vlákny tříd Ia a Ib, v elokventním kortexu v mozku. Spasticita je v klinických podmínkách součástí syndromu horního motoneuronu, je jedním z tzv. pozitivních příznaků. Je doprovázena dalšími fenomény, které jsou manifestací poruchy jak excitační, tak inhibiční supraspinální eferentace: flexorovými spazmy, fenoménem zavíracího nože, eferentním pálením a asociovanými reakcemi. V poslední době je velký význam v genezi spasticity a jejím terapeutickém ovlivnění připisován plasticitě mozkového kortexu.

Kľúčové slová: spasticita, patofyziologie, plasticita mozkového kortexu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathophysiology of spasticity

Spasticity is defined as impaired muscle tone (hypertonia) caused by an increase in tonic stretch reflexes that is dependent on the speed of passive muscle stretching, and this increase in tonic stretch reflexes is likely to directly result from abnormal processing and modulation of proprioceptive impulses conducted by class Ia and Ib proprioceptive fibres, in the eloquent cortex in the brain. In the clinical setting, spasticity is a part of upper motor neuron syndrome, being one of the so-called positive signs. It is accompanied by other phenomena that are a manifestation of abnormal excitatory as well as inhibitory supraspinal descending drive: flexor spasms, clasp-knife phenomenon, efferent drive, and associated reactions. Recently, major importance in the genesis of spasticity and its therapeutic management has been attributed to the plasticity of the cerebral cortex.

Keywords: spasticity, pathophysiology, plasticity of cerebral cortex.