Neurológia pre prax 2/2020

Paliativní aspekty u pokročilé demence

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., JUDr. Šárka Špeciánová

Demence mají zpravidla progresivní vývoj v čase a většinou není dostupná kauzální léčba. Pacient v pokročilém stadiu demence má těžký kognitivní deficit a stává se závislým na ošetřovatelské péči, v terminálním stadiu demence přechází do ireverzibilní ztráty soběstačnosti s nutností trvalé ošetřovatelské péče. Demence by měla být považována za závažný život zkracující stav s předvídatelnou nezvratnou progresí do terminální fáze. Lékaři by měli včas začít diskutovat prognostické aspekty, anticipovat predikovatelné horšení v čase a společně s pacientem a rodinou hledat takový léčebný postup, který odpovídá jeho hodnotám a preferencím. Dříve vyslovené přání usnadňuje péč i o pacienty s demencí a zároveň zvyšuje její kvalitu, ale je nutné je sepisovat v časných fázích nemoci. Pacienti v závěrečné fázi demence mohou profitovat z hospicové péče. Zahájení terminální paliativní péče by mělo respektovat pacientovo přání, v ideálním případě formulované v dříve vysloveném přání.

Kľúčové slová: paliativní péče, demence, terminální stadium demence, dříve vyslovené přání, hospicová péče

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Aspects of palliative care in advanced dementia

Dementia is characterized by overall progression over time and in most cases, causal therapy is not available. Patients in advanced stages of dementia have severe cognitive deterioration and depend on nursing support, and during terminal stages there is irreversible loss of autonomy and need of continual nursing. Dementia should be considered as a serious life limiting condition with predictable and irreversible progression to terminal stages of the underlying disease. Physicians should early open discussion about prognostic aspects, anticipate the predictable worsening and together with the patient and his family search for therapeutic options that would be in accord with his values and preferences. Advance directives may facilitate and improve care for dementia patients but they have to be drawn up early in the disease stage. During end-of-life stages patients can benefit from hospice care. Initiation of terminal palliative care should respect patient´s wishes, clearly stated in advance directives when available.

Keywords: palliative care, dementia, end-stage dementia, advance directives, hospice care