Neurológia pre prax 4/2022

Oklúzia a. cerebri anterior azygos ako príčina zriedkavej bifrontálnej ischémie – kazuistika

MUDr. Filip Verbovský, MUDr. Ladislav Gurčík, PhD., MUDr. Matúš Ferenc, MUDr. Matúš Rutkay

Technický pokrok modernej medicíny dnes umožňuje vizualizáciu cievnych abnormalít mozgového riečiska aj štandardne realizovanými zobrazovacími vyšetreniami. Tieto cievne anomálie vykazujú širokú variabilitu vzhľadom na ich klinický význam – a to od asymptomatických, často náhodných nálezov až po vznik invalidizujúcich neurologických stavov v podobe cievnej mozgovej príhody ischemickej či hemoragickej. Spoznanie detailnej vaskulárnej anatómie a patológie u konkrétneho pacienta je dôležité pri plánovaní a realizácii intervenčných endovaskulárnych, angiochirurgických alebo neurochirurgických výkonov. Cieľom tohto článku je prostredníctvom kazuistiky priblížiť jednu z mnohých cievnych abnormalít „prednej“ cirkulácie.

Kľúčové slová: azygos, anomálie ACA, bifrontálna ischémia, syndróm ACA

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Presence of occlusion in azygos anterior cerebral artery as a cause of rare bifrontal ischemia – casuistics

Thanks to technological progress of modern medicine, it is possible to visualize vascular abnormalities in brain arterial circulation by standard examination procedures. With regard to their clinical significance these vascular anomalies demonstrate wide variability – from asymptomatic and often accidental findings to the occurrence of disabling neurological conditions in the form of ischemic or hemorrhagic stroke. It is essential to identify detailed vascular anatomy and pathology in a particular patient in order to plan and carry out interventional endovascular, vascular surgical or neurosurgical procedures. The aim of this article is to clarify one of many vascular abnormalities of “anterior” circulation by means of case report.

Keywords: azygos, ACA anomalies, bifrontal ischemia, ACA syndrome