Neurológia pre prax 5/2018

Ocrelizumab – farmakologický profil

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc., MUDr. Marika Talábová

Ocrelizumab (Ocrevus) je humanizovaná monoklonální protilátka, která byla schválena americkým úřadem Food and Drug Administration (FDA) 28. března 2017 k léčbě relaps-remitentní formy roztroušené sklerózy (RRRS) a také primárně progresivní formy roztroušené sklerózy (PPRS), jako nový rozměr v léčbě PPRS. European Medicines Agency (EMA) – Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučila 10. 11. 2017 ocrelizumab (OCR) k léčbě dospělých pacientů s relaps-remitentní formou RS a časnou PPRS v zemích Evropské unie (EU). V České republice byl OCR registrován 8. 1. 2018. Léčba je zaměřena na zralé B-lymfocyty, imunitní buňky, které na svém povrchu exprimují protein, molekulu CD20. Předpokládá se, že tyto CD20-pozitivní B-lymfocyty jsou namířeny proti axonům a myelinu zdravých neuronů, iniciují kaskádovitou sérii imunitních reakcí, které vedou k jejich poškození a v důsledku toho k invaliditě u nemocných RS. Tento nový pohled na patogenezi RS podpořil důkazy klinické studie fáze III, OPERA I, OPERA II a ORATORIO.

Kľúčové slová: ocrelizumab, relaps-remitentní RS, primárně progresivní RS, B-lymfocyty, CD 20; biologická léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ocrelizumab – pharmacoloical profile

Ocrelizumab (Ocrevus) is a humanized monoclonal antibody that was approved by the US Food and Drug Administration (FDA) on 28th March 2017 for the treatment of relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) and primarily progressive multiple sclerosis (PPMS) approved immunomodulatory treatment. European Medicines Agency (EMA) has recommended 10th November 2017 OCR for the treatment of adult RRMS patients and early primary progressive MS patients in the European Union (EU) countries. In the Czech Republic, OCR was registered on 8th January 2017. The treatment is focused on mature B lymphocytes, immune cells expressing the protein CD20 molecule on their surface. It is believed that these CD20-positive B-lymphocytes are directed against the axons and myelin of healthy neurons, initiating a cascade of immune responses that lead to their damage and consequently to the disability in MS patients. This new view on MS pathogenesis was supported by evidence from a phase III, OPERA I, OPERA II and ORATORIO clinical trial.

Keywords: ocrelizumab, relapse remitting MS, primary progressive MS, B-lymphocytes, CD20, biological treatment