Neurológia pre prax 3/2022

Ocrelizumab – dlouhodobé údaje o účinnosti a bezpečnosti v reálné klinické praxi u pacientů s relaps remitentní roztroušenou sklerózou

MUDr. Martin Elišák, Ph.D.

Ocrelizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti CD20 pozitivním lymfocytům, která je exprimována zejména, byť ne výhradně, na B lymfocytech. Navázání ocrelizumabu vede k rychlé a účinné depleci těchto buněk. Svoji vysokou účinnost u pacientů s relaps remitentní roztroušenou sklerózou prokázal v klinických studiích OPERA publikovaných v roce 2017, na základě kterých byl v roce 2018 schválen v České republice jako eskalační léčba. Současné trendy doporučující časné zahájení vysoce účinné léčby, zejména pacientů s nepříznivou prognózou, zohledňují nová indikační omezení z roku 2022, umožňující u těchto pacientů zahájení léčby roztroušené sklerózy ocrelizumabem. Byť má ocrelizumab příznivý bezpečnostní profil a je většinou velmi dobře tolerován, je vzhledem k jeho trvalému imunosupresivnímu účinku nutné kromě sledování účinnosti také aktivní sledování a vyhodnocování rizik infekčních komplikací, managementu vakcinace, sledování pacientů stran možných malignit a pečlivé vyhodnocování poměru benefit/risk v delším časovém intervalu v reálné klinické praxi. Cílem článku je seznámit čtenáře s posledními publikovanými pracemi v kontextu reálných zkušeností pacientů léčených ocrelizumabem v našem MS centru.

Kľúčové slová: ocrelizumab, relaps remitentní, roztroušená skleróza

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Ocrelizumab – long-term efficacy and safety in real-world clinical practice in patients with relapsingremitting multiple sclerosis

Ocrelizumab is a humanized monoclonal antibody against CD20+ lymphocytes, which is expressed mainly, although not exclusively, on B lymphocytes. The binding of ocrelizumab leads to rapid and efficient depletion of these cells. It has demonstrated its high efficacy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis in the OPERA clinical trials published in 2017, which led to its approval in the Czech Republic as an escalation therapy in 2018. Current trends recommending early initiation of highly effective treatment, especially in patients with an unfavorable prognosis, reflect new indication restrictions from 2022, allowing for the initiation of multiple sclerosis treatment with ocrelizumab in these patients. Although ocrelizumab has a favorable safety profile and is generally well-tolerated, given its sustained immunosuppressive effect, active monitoring and risk assessment of infectious complications, vaccination management, monitoring of patients for potential malignancies, and careful evaluation of the benefit/risk ratio over longer time intervals and in real-world clinical practice are required in addition to monitoring efficacy. The aim of this article is to familiarize the reader with recently published work in the context of the real-world experience of patients treated with ocrelizumab at our MS center.

Keywords: ocrelizumab, relapse remitting, multiple sclerosis