Neurológia pre prax 2/2015

Novinky ve farmakologické léčbě epilepsie

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, MUDr. Ondřej Strýček

Stručný přehled je věnován nejnovější generaci antiepileptik (AE), která jsou k dispozici od roku 2010: eslikarbazepin – Zebinix®, lakosamid – Vimpat®, perampanel – Fycompa®, retigabin – Trobalt®. U retigabinu došlo po zjištění nežádoucích účinků, zejména modré pigmentace retiny, k revizi indikace a je podáván jen výjimečně. Ostatní léky mají řadu výhodných vlastností pro přídatnou terapii parciálních a sekun dárně generalizovaných záchvatů. Jejich společným jmenovatelem je vedle dobré účinnosti i dobrá tolerance s minimem nežádoucích účinků. Pro jejich minimální interakční potenciál jsou vhodné pro kombinace s většinou ostatních AE. Jejich farmakokinetika je lineární, mají rychlou absorbci a metabolizaci a při podávání není nutná kontrola jejich sérových hladin. Podávání v jedné, maximálně ve dvou denních dávkách zvyšuje nejenom komfort pro pacienty, ale navíc komplianci při léčbě. Nové mechanizmy účinků je činí vhodnými kandidáty pro léčbu farmakorezistentní epilepsie.

Kľúčové slová: epilepsie, nová antiepileptika, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

News in farmacological treatment of epilepsy

The newest generation of antiepileptic drugs (AE), available since 2010, is reviewed: Eslicarbazepine – Zebinix®, Lacosamide – Vimpat®, Perampanel – Fycompa®, Retigabine – Trobalt®. The indication of treatment with retigabin was revised after finding adverse effects, especially of blue pigmentation of retina and nowadays is used only exceptionally. The other AE are beneficial for add-on therapy of partial and secondarily generalized seizures. The drugs are effective with minimal adverse effects. Their interactive potential is low and are suitable for combination with majority of other AE. Their pharmacokinetics is linear, absorption a metabolization fast, there is no need to control their serum levels. Dosing once, maximally twice daily increases not only the comfort for patients but also the compliance. New mechanisms of action are making them suitable for treatment of pharmacoresistant epilepsy.

Keywords: epilepsy, antiepileptic drugs, treatment.