Neurológia pre prax 2/2014

Nová perspektívna liečba sclerosis multiplex

doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc., MUDr. Silvia Laurincová

Prehľad možností perspektívy nových stratégií liečby SM so zmeraním na orálne preparáty, na monoklonálne protilátky aj DNA vakcíny. Nová generácia imunomodulačných liekov sa ukazuje efektívnejšia pre RR formy SM porovnaním so zavedenou prvolíniovou DMT, stále však nie je prospešná pre liečbu progresívnej fázy ochorenia. Cieľom nových stratégií v liečbe SM je zavedenie individuálnej terapie, ktorá sa orientuje na individuálnu aktivitu, agresivitu ochorenia ako aj špecifickú imunológiu u jednotlivých pacientov. V prehľade sa uvádzajú výsledky predklinických a skorých klinických štúdií, bezpečnosť aj znášanlivosť jednotlivých prípravkov.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, imunomodulačná liečba, monoklonálne protilátky, T- lymfocyty, B lymfocyty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New perspective treatment of multiple sclerosis

The paper reviews the possible perspectives of new treatment strategies for multiple sclerosis (MS) with a focus on oral agents, monoclonal antibodies as well as DNA vaccines. A new generation of immunomodulatory drugs has been shown to be more effective for RR forms of MS in comparison with the established first-line DMT; however, it is still not beneficial in treating the progressive stage of the disease. The goal of new treatment strategies for MS is the introduction of individual therapy aimed at individual activity, disease aggressiveness, and specific immunology in particular patients. The review presents the results of preclinical and early clinical trials as well as the safety and tolerability of individual agents.

Keywords: multiple sclerosis, immunomodulatory therapy, monoclonal antibodies, T lymphocytes, B lymphocytes.