Neurológia pre prax 6/2011

Normotenzní hydrocefalus

MUDr. Václav Vybíhal

Normotenzní hydrocefalus je specifickou formou komunikujícího hydrocefalu, který se manifestuje typickou klinickou trias – poruchou chůze, demencí a močovou inkontinencí. Ze zobrazovacích metod má dominantní postavení magnetická rezonance, která je přínosná i v rámci diferenciálně diagnostických úvah. Při selekci pacientů ke zkratové operaci se nejčastěji používá tzv. tap test, lumbální infuzní test a zevní lumbální drenáž. Na základě klinického stavu pacienta, nálezu na zobrazovacích metodách a výsledku suplementárních testů se pacienti indikují k implantaci shuntu s přihlédnutím ke komorbiditám a rizikům, které operace představuje. Všeobecně akceptovanou terapií je implantace ventrikulo-peritoneálního, popřípadě ventrikulo-atriálního shuntu s preferenčním použitím programovatelných ventilů.

Kľúčové slová: normotenzní hydrocefalus, idiopatický, sekundární, tap test, lumbální infuzní test, zevní lumbální drenáž.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Normal pressure hydrocephalus

Normal pressure hydrocephalus is a special type of communicating hydrocephalus characterised by the classic clinical triad of gait disturbance, dementia, and urinary incontinence. Magnetic resonance imaging plays the main role in the field of imaging methods and it is useful in differential diagnosis, too. Tap test, lumbar infusion test and external lumbar drainage belong to the most frequently used tests in the selection of patients for operative treatment. Based on the clinical state of a patient, findings of the imaging methods, results of the supplemental tests, and also taking into account the co-morbidities and surgery risks, patients are indicated for the implantation of a shunt. Implantation of a ventriculo-peritoneal or ventriculo-atrial shunt is a standard therapy with the preferential use of programmable valves.

Keywords: normal pressure hydrocephalus, idiopathic, secondary, tap test, lumbar infusion test, external lumbar drainage.