Neurológia pre prax 6/2008

Neurotoxokaróza u dieťaťa

MUDr. Jana Kinčeková, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, MUDr. Marián Fedor, CSc., MUDr. Hubert Poláček, CSc., Mgr. Jana Pavlinová, MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Autori v článku prezentujú prípad 4-ročného dieťaťa s nervovou formou toxokarózy, pričom larvy a početné zápalové infiltráty sa lokalizovali v rôznych častiach mozgu. Pozornosť venujú diagnostike a vážnym klinickým príznakom pri vysokej dávke embryonovaných vajíčok Toxocara, následkom čoho došlo k intrakraniálnej primoinfekcii s centrálnou quadruparézou a parainfekčnou myokarditídou.

Kľúčové slová: neuroinfekcia, larválna toxokaróza, MR, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NEUROTOXOCARIASIS IN A CHILD

The authors present a case of a 4-year-old child with a neurological form of toxocariasis with the larvae and numerous inflammatory infiltrates being located in various parts of the brain. Attention is paid to diagnosing and severe clinical symptoms at a high dose of embryonated Toxocara ova, resulting in intracranial primoinfection with central quadriparesis and parainfectious myocarditis.

Keywords: neurological infection, larval toxocariasis, MRI, diagnosing.