Neurológia pre prax 5/2012

Neuropsychiatrická báza placebo/nocebo fenoménov

prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.

Vďaka zobrazovaciemu pokroku (PET, fMR) a neuropsychofarmakologickým poznatkom dochádza k posunu pochopenia pradávnych fenoménov „placeba a noceba“ z empirickej do vedecky exaktnejšej roviny s prekvapujúcimi odhaleniami. Oba fenomény majú neurotopicky rozložené teritóriá, neurotrasmiterové krytie (najmä opioidným, dopamínovým, cholecystokinínovým systémom). Placebo efekt možno zrušiť naloxonom, nocebo jav zasa progludidom. Akceptovanými mechanizmami týchto reakcií sú procesy očakávania (odmeny), ako aj komplikované „pavlovovské“ princípy podmieňovania. Naďalej zostáva rad nevysvetlených či roztvorených problémov (napr. responzibilita k týmto javom, neštandardnosť a prchavosť ich prejavov). Placebo/nocebo javy sa najmarkantnejšie uplatňujú v palete neuropsychiatrických afekcií. Súčasný stav poznania potvrdzuje nenahraditeľnosť využitia placeba pri objektivizácii účinku nových liečebných molekúl v randomizovanom dvojito zaslepenom pokuse. Turbulentný nárast informácií v tejto sfére nevylučuje etablovanie samostatného pododboru – „placebológie“.

Kľúčové slová: placebo, nocebo, opioidný systém, dopamín, serotonín, cholecystokinínový systém, panická porucha, naloxon, progludid, mechanizmy odmeny a podmieňovania, „placebológia“.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The neuropsychiatric basis of placebo/nocebo phenomena

Due to advances in imaging technology (PET, fMRI) and neuropsychopharmacological knowledge, there has been a shift in the understanding of the ancient phenomena of "placebo and nocebo" from empirical to a more scientifically exact level with surprising findings. Both the phenomena have neurotopically distributed territories, neurotransmitter coverage (particularly with the opioid, dopamine, and cholecystokinin systems). The placebo effect may be inhibited by naloxone while the nocebo phenomenon by using proglumide. The mechanisms accepted in these reactions are the processes of expectation (of a reward) as well as complicated Pavlov's principles of conditioning. There still remain a number of unexplained or unresolved problems (e.g. responsiveness to these phenomena, nonstandard nature and transience of their manifestations). The placebo/nocebo phenomena are most significantly involved in a range of neuropsychiatric affections. The current state of knowledge confirms the irreplaceability of placebo use in objectification of the effect of novel therapeutic molecules in a randomized double-blind trial. A dramatic increase in information in this field might even result in the establishment of a separate subspeciality – "placebology".

Keywords: placebo, nocebo, opioid system, dopamine, serotonin, cholecystokinin system, panic disorder, naloxone, proglumide, mechanisms of reward and conditioning, "placebology".