Neurológia pre prax 4/2015

Neurologické prejavy dekompresnej choroby u rekreačných potápačov

prof. MUDr. František Novomeský, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Štefan Sivák, PhD., MUDr. Martin Janík, PhD.

V príspevku sa autori zamerali na etiológiu a patogenézu neurologickej formy dekompresnej choroby rekreačných potápačov, ako aj deskripciu jej klinickej symptomatológie. Súčasťou príspevku sú tri klinické kazuistiky, medicínsky posudzované prvým autorom príspevku, súdnym znalcom v odvetví hyperbarickej a potápačskej medicíny.

Kľúčové slová: rekreačné potápanie, dekompresná choroba, neurologická forma dekompresnej choroby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neurological features of decompression sickness in recreational divers

Authors of the paper focused on etiology and pathogenesis of neurologic form of decompression sickness in recreational divers, and its clinical symptomatology as well. Simultaneously, three case reports are presented, which were medically analysed by the first author of the paper, the state expert on hyperbaric and diving medicine.

Keywords: recreational diving, decompression sickness, neurologic decompression sickness.