Neurológia pre prax 5/2015

Neurologické komplikácie pri difúznej idiopatickej skeletálnej hyperostóze

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Difúzna idiopatická skeletálna hyperostóza je nezápalová degeneratívna choroba postihujúca axiálny skelet kalcifikáciou a progredujúcou hyperostózou predného a zadného longitudinálneho ligamenta, ako aj iných úponov. Choroba postihuje aj periférne úpony – entézy v oblasti ramien, lakťov, panvy, kolien a na pätách. Chorobný proces je výrazný a pri koincidencii s reumatoidnou artritídou dokáže modulovať erozívne kostné zmeny. Popri postihnutí kostí môžu byť prítomné extraoseálne zmeny, ako sú dysfágia, dysfónia a neurologické komplikácie, predovšetkým bolesti v torakolumbálnej chrbtici, stuhnutosť a obmedzenie pohyblivosti, ale aj radikulárny syndróm, myelopatie, úžinový syndróm hornej hrudnej apertúry a zlomeniny stavcov. DISH je spojená s metabolickým syndrómom a jej liečba popri aplikácii analgetík, nesteroidových antiflogistík a myorelaxancií vyžaduje aj rehabilitáciu, fyzikálnu liečbu a balneoterapiu.

Kľúčové slová: difúzna idiopatická skeletálna hyperostóza, ankylozujúca vertebrálna hyperostóza, morbus Forestier, neurologické komplikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neurologic complication of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis is a non-inflammatory degenerative disease affecting the axial skeleton by calcifications and progressive hyperostosis of anterior and posterior longitudinal ligaments. The disease also affects the peripheral insertions on the shoulders, elbows, pelvic region, knees and heels. In coincidence with rheumatoid arthritis is the disease able to ameliorate its destructive outcomes. In addition to the affected bone and ligaments of spine may be present extraosseal findings such as dysphagia, dysphonia and neurological complications. Of these especially pain in the thoracolumbar spine, stiffness and limitation of mobility, as well as radicular syndrome, myelopathy, thoracic outlet and vertebral fractures. DISH is associated with the metabolic syndrome and its treatment requires in addition to the analgesics, non-steroidal anti-inflammatory drugs, COX-2 inhibitors and myorelaxants, also rehabilitation, physiotherapy and balneotherapy.

Keywords: diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, ankylosing vertebral hyperostosis, Forestier disease, neurological complications.