Neurológia pre prax 3/2008

Neurokognitívna analýza a terapia hĺbkovej alexie u pacienta po NCMP. Prečo číta pacient s alexiou „pani“ namiesto „žena“?

doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., PhDr. Marta Egryová

Získané poruchy čítania (alexie) u pacientov s ložiskovými léziami mozgu majú rôzny mechanizmus, ktorý sa navonok manifestuje rôznymi poruchami pri čítaní. Rôzne typy alexií boli opísané najmä v anglosaskej literatúre, ale aj u pacientov používajúcich transparentný jazyk, akým je aj slovenčina. V našom príspevku opisujeme prípad pacienta s chronickou afáziou, u ktorého v klinickom obraze viac ako 20 rokov perzistovala afázia, hĺbková alexia a agrafia. Po recidíve náhlej cievnej mozgovej príhody sa jeho poruchy čítania zvýraznili. Po intenzívnej logopedickej terapii špecificky zameranej na čítanie sa výkony pri čítaní slov zlepšili aj po rokoch pretrvávania tejto poruchy. Našim cieľom je charakterizovať hĺbkovú alexiu pacienta, poukázať na postup pri plánovaní terapie hĺbkovej alexie a postup pri mapovaní jej efektivity, ako aj ilustrovať využitie kognitívnej analýzy pre klinickú prax.

Kľúčové slová: hĺbková alexia, kognitívna analýza, efektivita terapie alexie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť