Neurológia pre prax 4/2015

Neuro(fyzio)logie golfu

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Golf je specifickým sportem, při němž jsou krátké fyzické akce kombinující sílu a přesnost proloženy delšími pauzami vhodnými k reflexi a plánování. Moderní funkčně zobrazovací a neurofyziologické techniky nám poskytly zajímavé informace o činnosti mozku a autonomního nervového systému při špičkovém expertním výkonu v tomto sportu. Elitní výkon profesionálů je doprovázen specifickou dynamickou rovnováhou při aktivaci motorických a nemotorických struktur mozku. Zatímco neurofyziologický výzkum nabízí vodítka ke zvýšení sportovní výkonnosti v golfu, golf může naopak být motivujícím prostředkem k rehabilitaci neurologických pacientů.

Kľúčové slová: golf, funkční magnetická rezonance, elektroencefalografie, autonomní nervový systém, motorické plánování.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuro(physio)logy of golf

Golf is a specific sport, involving brief physical acts combining strength and precision interleaved with much longer pauses suitable for reflection and planning. Modern functional imaging and neurophysiological techniques have generated interesting information on brain and autonomic nervous system activity during top expert performance in this sport. Elite performance of professionals is supported by specific dynamic balance in participation of motor and non-motor structures of the brain. Whereas neurophysiological research provides leads to increased golf performance, the sport itself may, on the other hand, offer a motivating medium for rehabilitation of neurological patients.

Keywords: golf, functional magnetic resonance, electroencephalography, autonomic nervous system, motor planning.