Neurológia pre prax 3/2021

Neurofilamenty ľahkých reťazcov a aktivita ochorenia u pacientov so sclerosis multiplex

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., MUDr. Miriam Fedičová

Cieľom účinnej liečby sclerosis multiplex najnovšími preparátmi je zabrániť progredujúcej disabilite pacienta. Nenaplnenou potrebou pre dennú prax je absencia validných laboratórnych biomarkerov, ktoré by nám okrem zobrazovacích metód, ako sú magnetická rezonancia mozgu a miechy, ukázali práve prebiehajúcu aktivitu ochorenia u jednotlivého pacienta a efekt podávanej liečby. Neurofilamenty ľahkých reťazcov (NfL) sa považujú za nešpecifický biomarker neurodegenerácie a dajú sa ľahko vyšetriť z krvi. V tejto práci predkladáme prehľad výsledkov štúdií hodnotiacich vzťahy hladín krvných NfL k parametrom aktivity ochorenia, zápalovej aj neurodegeneratívnej manifestácii a odpovedi na liečbu.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, aktivita ochorenia, neurofilamenty, biomarkery

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neurofilament light chain and disease activity in patients with multiple sclerosis

The goal of effective treatment of multiple sclerosis with the latest drugs is to prevent the patient's progressive disability. Unmet need for daily practice is the absence of valid laboratory biomarkers, which, in addition to imaging methods such as magnetic resonance imaging of the brain and spinal cord, would show us the current activity of the disease in an individual patient and the effect of treatment. Neurofilament light chain (NfL) is considered to be a non-specific biomarker of neurodegeneration and is easily examined from the blood. In this work, we present an overview of the results of studies evaluating the relationships between blood NfL levels and disease activity, inflammatory and neurodegenerative manifestations and response to treatment.

Keywords: multiple sclerosis, disease activity, neurofilament, biomarkers