Neurológia pre prax 3/2016

NEDA-koncept jako výsledek léčby pacientů s roztroušenou sklerózou

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické potenciálně invalidizující onemocnění CNS podmíněné fokální i difuzní patologií. Současné terapeutické možnosti se opírají zejména o podání metylprednisolonu při relapsu a chronické podávání léků ovlivňujících přirozený průběh nemoci (DMD léky). Tyto léky působí velmi dobře na fokální patologii reprezentovanou imunologickým zánětem, méně pak na difuzní patologii reprezentovanou neurodegenerací a axonální ztrátou, která je však právě tou částí patofyziologie RS, která má zásadní prognostický význam pro nemocného s RS. NEDA-4 koncept (no evidence of disease activity) přináší nový pohled na výsledek léčby pacienta s RS, a to jednak zavedením principu „freedom of the disease“, tedy nepřítomnosti aktivity a progrese nemoci v klinickém i radiologickém obraze a také zahrnutím hodnocení atrofie mozku, která koreluje s difuzními změnami CNS. Dosažení co nejdelšího trvání NEDA-4 je významným cílem terapie RS u individuálních nemocných.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, NEDA-koncept, atrofie mozku

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NEDA-4 concept as a treatment outcome in multiple sclerosis patients

Multiple sclerosis (MS) is a chronic potentially disabling disease of the central nervous system (CNS) with underlying focal and diffuse pathology. Current therapeutic options are based on administration of methylprednisolon during relapse and chronic treatment with disease modifying drugs (DMD). These drugs highly influence focal pathology represented by immune inflammation, but are less effective on diffuse pathology represented by neuro-degeneration and axonal loss which is however this part of MS pathophysiology that has major prognostic impact for MS patient. NEDA-4 concept (no evidence of disease activity) brings a new insight to MS treatment outcomes by introduction of the “freedom of the disease” principle (i.e. absence of disease activity and progression in both clinical and radiological point of view) and inclusion of assessment of brain atrophy which correlates with diffuse changes of the CNS. Achievement of long-term NEDA-4 is an important goal of MS treatment in individual patients.

Keywords: multiple sclerosis, NEDA-concept, brain atrophy.