Neurológia pre prax 4/2020

Migréna a roztroušená skleróza – symptom nebo komorbidita

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc., MUDr. Marika Talábová

Zvýšená incidence bolestí hlavy u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) ve srovnání se zdravou populací je obecně známa. Prevalence v jednotlivých studiích, v jejich meta-analýzách a v jednotlivých publikovaných souborech pacientů má velký rozptyl 4–64 %. Ukazuje se, že je zvýšený výskyt bolestí hlavy v časné fázi RS a v průběhu relapsu je pravděpodobně ekvivalentem zánětlivé reakce na meningách u pacientů s RS. V tomto smyslu mohou být bolesti hlavy (migréna nebo tenzní typ bolestí hlavy – TTH) chápány jako symptom RS. Několik léků používaných v léčbě RS může způsobit bolesti hlavy nebo dekompenzovat migrénu, zhoršit kvalitu života a lékovou adherenci. V případě klasifikace primární bolesti hlavy jako komorbidity RS je nutno zahájit specifickou léčbu.

Kľúčové slová: bolesti hlavy, roztroušená skleróza, migréna, tenzní typ bolestí hlavy, komorbidity

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Migraine and multiple sclerosis – symptom or comorbidity

The increased incidence of headache in MS patients compared to a healthy population is generally known. Prevalence in individual studies, in their meta-analyses and in individual published MS patient populations has a large dispersion of 4–64 %. It turns out that there is an increased incidence of headache in the early stage of MS and during relapse and are likely equivalent to an inflammatory reaction on meninges in MS patients. In this sense, headaches, migraine or a tension type of headache (TTH) can be understood as a symptom of MS. Several drugs used in the treatment of MS can cause headaches or decompensate migraine, worsen quality of life and drug adherence. In the case of classification of primary headache as comorbidity of MS, specific treatment should be initiated.

Keywords: headaches, multiple sclerosis, migraine, tension type headache, comorbidity