Neurológia pre prax 5/2018

Metódy neurostimulácie v liečbe bolestí hlavy

MUDr. Jana Múdra, MUDr. Silvia Petričková

Bolesť hlavy je pomerne častým neurologickým symptómom a môže mať mnoho príčin. Podľa ICHD-3 (The International Classification of Headache Disorders 3rd edition) sa delí do troch skupín: primárne bolesti hlavy, sekundárne bolesti hlavy a bolestivé kraniálne neuropatie a iné bolesti tváre a hlavy. Farmakologická liečba primárnych bolestí hlavy je často náročná, nedostatočne účinná a prináša so sebou aj časté nežiaduce účinky. V posledných rokoch sa u pacientov s chronickými primárnymi bolesťami hlavy aplikujú do praxe neurostimulačné metódy, ktoré zahŕňajú neinvazívne a miniinvazívne techniky, ako aj hlbokú mozgovú stimuláciu, ktorá je využívaná predovšetkým v liečbe chronickej cluster headache rezistentnej na liečbu.

Kľúčové slová: bolesť hlavy, neurostimulácia, migréna, nežiaduce účinky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Methods of neurostimulation in the treatment of headaches

Headache is one of the most common neurological symptoms and may have many causes. According to the ICHD-3 (The International Classification of Headache Disorders 3rd edition), they are divided into three groups: primary headaches, secondary headaches, and painful cranial neuropathy and other facial pain and headaches. Pharmacological treatment of primary headaches is often difficult, insufficient and ineffective, and often carries various side effects. Recently, neurostimulation methods involving non-invasive and mini-invasive techniques, as well as deep brain stimulation, are used in patients with chronic primary headaches, which is used primarily in the treatment of chronic resistant cluster headache.

Keywords: headache, neurostimulation, migraine, side effects