Neurológia pre prax 4/2017

Mechanická trombektomie po standardním časovém okně

MUDr. Ing. David Černík, MBA, MUDr. Andrea Prcúchová, MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., Doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO

Úvod a cíle: Mechanická trombektomie je metodou volby u ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) při okluzi velké mozkové tepny do šesti hodin od vzniku příznaků. Po šesti hodinách může být tato léčba prospěšná pouze u přísně selektovaných pacientů, přičemž horní časový limit dosud není znám. Cílem tohoto sdělení je dokumentovat pozitivní efekt trombektomie i po více než dvojnásobném překročení standardního terapeutického okna. Metodika: Jedná se o kazuistiku pacientky (73 let), která doma upadla pro náhle vzniklou těžkou levostrannou hemiparézu. Do centra byla přivezena po 11 hodinách trvání příznaků s kolísající velmi těžkou hemiparézou. Na CT byla zjištěna parciální okluze arteria carotis interna (ACI), okluze arteria cerebri media (ACM) a současně relativně velká ischemická penumbra. S ohledem na kliniku, CT a MR nález byla provedena trombektomie s rekanalizací ACI i ACM v době 14 hodin od vzniku příznaků s výborným klinickým efektem. Závěr: Mechanická trombektomie je dle výsledků studií privilegovaným postupem u iCMP při okluzi velké tepny do šesti hodin od vzniku příznaků CMP. Na základě výsledků zobrazovacích vyšetření však lze selektovat pacienty, kteří mohou z této specifické terapie profitovat i po více než dvojnásobném překročení standardního časového okna.

Kľúčové slová: cévní mozková příhoda, okluze arteria carotis interna, okluze arteria cerebri media, trombektomie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mechanical thrombectomy after the standard time window

Introduction: Mechanical thrombectomy is recommended standard treatment of occluded large cerebral artery within first 6 hours since stroke onset. Beyond this standard therapeutic time window, thrombectomy may be beneficial in strictly selected patients only and upper treatment time limit has been still unknown. The aim was to document a positive clinical effect of thrombectomy performed after 14 hours since stroke onset. Methods: We describe a case of 73 y/o female, who presented with sudden severe left-sided hemiparesis at home. She was admitted to the stroke center after eleven hours after stroke onset with severe and fluctuating hemiparesis. Admission CT scan showed partial occlusion of right internal carotid artery (ICA) and occlusion middle cerebral artery (MCA) and relatively large ischemic penumbra on CT perfusion scans. Based on clinical symptoms, CT and MRI findings the mechanical thrombectomy with successful recanalization of ICA and MCA was performed 14 hours after stroke onset with an excellent clinical outcome. Conclusion: Mechanical thrombectomy is recommended a standard treatment of occluded large cerebral artery within first 6 hours since stroke onset. Strictly selected patients with ischemic penumbral patterns may have benefit from mechanical thrombectomy even beyond standard therapeutic time window.

Keywords: ischemic stroke, occlusion of internal carotid artery, occlusion of middle cerebral artery, mechanical thrombectomy