Neurológia pre prax 4/2021

Máme léčit antiepileptiky pacienty závislé na alkoholu?

MUDr. Jana Zárubová

Syndrom závislosti na alkoholu je v české populaci častý. Neurologové se s těmito pacienty setkávají při lůžkové i ambulantní péči. Jedním z častých zdravotních problémů u nich je výskyt epileptických záchvatů. I osoby závislé na alkoholu mohou mít některý typ epilepsie. Cílem přehledového článku je upřesnění, kdy se jedná o epileptické záchvaty akutní symptomatické a kdy o záchvaty, které jsou klinickou manifestací epilepsie jako chronického onemocnění, a jak k nim v léčbě přistupovat. Je zmíněna terapie odvykacího stavu a syndromu závislosti. Chronické podávání antiepileptik je u těchto pacientů indikováno v případě diagnostikované epilepsie a při léčbě syndromu závislosti. Po akutních symptomatických epileptických záchvatech nemá dlouhodobé podávání antiepileptik opodstatnění.

Kľúčové slová: závislost na alkoholu, odvykací stav, akutní symptomatické záchvaty, epilepsie, antiepileptika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Should we treat patients with chronic alcohol dependency by antiepileptics?

Alcohol dependency syndrome is common in the Czech population. Neurologists encounter these patients during inpatient and outpatient care. One of the frequent health problems is the occurrence of epileptic seizures. People addicted to alcohol may have some type of epilepsy as well. The aim of the review article is to specify whether these are acute symptomatic seizures or clinical manifestation of epilepsy as a chronic disease and how to approach them in treatment. The therapy of withdrawal and addiction syndrome is briefly mentioned. Chronic administration of antiepileptic drugs is indicated in alcoholics in the case of diagnosed epilepsy and in the treatment of dependency. Following acute symptomatic seizures, the longterm administration of antiepileptic drugs is not warranted.

Keywords: alcohol dependence, withdrawal syndrome, acute symptomatic seizures, epilepsy, antiepileptic drugs