Neurológia pre prax 2/2014

Magnetická rezonancia a sclerosis multiplex

MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., MUDr. Monika Daňová

Magnetická rezonancia (MR) sa stala v náročnom procese diagnostiky sclerosis multiplex (SM) dôležitou podpornou vyšetrovacou metódou, ktorá bola zahrnutá v roku 2001 do diagnostických kritérií (McDonald kritériá SM 2001). Následne tieto kritériá prešli úpravou v roku 2005 a 2010 s cieľom zvýšiť ich senzitivitu, pri zachovaní ich špecificity. MR je v súčasnosti najviac využívaný biomarker v procese diagnostiky, v stanovení prognózy a v monitorovaní priebehu ochorenia, pričom využíva konvenčné a nekonvenčné techniky. Ku konvenčným technikám patrí T1 vážený obraz bez/alebo s podaním kontrastnej látky, T2 vážené obrazy (T2vo), z ktorých postprocesingom pri použití jemných rezov sa môže určiť objem ložísk (tzv. lesion load) na sledovanie zápalu alebo pri prevahe neurodegenerácie u pacienta môžeme merať atrofiu mozgu. Nekonvenčné techniky sa uplatňujú v experimentálnych prácach, ktoré skúmajú patologické deje pri SM, prípadne sa uplatňujú v diagnostike a diferenciálnej diagnostike.

Kľúčové slová: magnetická rezonancia, sclerosis multiplex, diagnostické kritériá, klinicky izolovaný syndróm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Magnetic resonance and sclerosis multiplex

Magnetic resonance (MR) imaging started to be in exacting diagnostic process of multiple scleroris (MS) an important supporting examination method that in 2001 was included into diagnostic criteria (McDonald criteria SM 2001). Following these criteria passed a modification in 2005 and 2010 with an aim to increase their sensitivity at preserving their specificity. MR is at present the most used biomarker in the process of diagnosis, at determination of prognosis and monitoring of disease progression, using conventional and non conventional techniques. Into conventional techniques belong T1 weighted images without or with administration of a contrast medium, T2 weighted images (T2vo) from which postprocessing at using of soft cuttings, the volume of lesions can be determined (e. g. lesion load) for watching of inflammation or at neurodegeneration turn, at patient we can measure the brain atrophy. The non conventional techniques are exercised in experimental works, that examine the pathologic process in MS eventually are applied in diagnosis and differential diagnosis.

Keywords: magnetic resonance, sclerosis multiplex, diagnostic criteria, clinically isolated syndrome.