Neurológia pre prax 6/2009

Lumbální spinální stenóza u seniorů

prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, MUDr. Karel Máca

Úvod: Lumbální spinální stenóza patří k relativně častým postižením pacientů vyšších věkových skupin. Názory na možnosti terapie jsou různé. Materiál a metodika: V letech 2004–2008 jsme na naší klinice operovali 67 pacientů pro centrální spinální stenózu mezi L2–L5. Všichni byli starší než 60 let a 75 % z nich mělo jednoetážové postižení, většinou v úrovni L4–L5 nebo L3–4. Distance stenotického úseku byla 4–9 mm v místě maximálního postižení. Hlavním symptomem byly klaudikace, noční bolesti, případně vyjádřený kompletní chronický syndrom kaudy. Všichni pacienti měli provedenu MR a funkční snímky bederní páteře. Vzhledem k jejich věku a obvyklému nálezu osteofytů, které působily stabilizačně, nebyl současně přítomen posun bederních obratlů ani instabilita. Po neúspěchu konzervativní léčby (rehabilitace, oxygenoterapie, lázeňské pobyty), bylo obvykle přistoupeno k operaci, která u této věkové skupiny, tj. seniorů, spočívala v laminektomii se šetřením facet meziobratlových kloubů. Výsledky: V časném pooperačním období (6 týdnů) bylo zlepšeno 56 (84 %) nemocných, kteří vykazovali vymizení parestezií, zlepšení chůze a životního komfortu. Z nich 13 (15 %) uvádělo pocit oslabení v bederní oblasti při práci. Dva roky po operaci bylo nadále zlepšeno 50 (75 %) pacientů. Závěr: Laminektomie bez nutnosti stabilizace je u pacientů s lumbální spinální stenózou v této věkové skupině obvykle dostačujícím a účinným řešením. Mnozí pacienti se vracejí po operaci ke svým původním rekreačním, sportovním nebo pracovním aktivitám.

Kľúčové slová: senioři, lumbální spinální stenóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lumbar spinal stenosis in the elderly

Introduction: Lumbar spinal stenosis is a relatively common disorder in patients of higher age groups. Opinions on treatment options vary. Material and methods: Sixty-seven patients were operated on for central spinal stenosis at L2–L5 at our department between 2004 and 2008. All were over 60 years of age and 75 % of them had one-level stenosis mostly at L4–L5 or L3–L4. The length of the stenotic segment was 4–9 mm at the site of maximal involvement. The major symptoms included claudications, nocturnal pain, and/or complete chronic cauda equina syndrome. All patients underwent MRI and functional imaging of the lumbar spine. Given their age and the typical finding of osteophytes that had a stabilizing effect, no shift or instability of the lumbar vertebrae were present concurrently. In the case of failure of conservative treatment (rehabilitation, oxygen therapy, staying at a health resort), surgery was usually performed which, in this age group, i. e. the elderly, involved laminectomy with sparing the facets of the intervertebral joints. Results: In the early postoperative period (six weeks), 56 (84 %) patients were improved showing disappearance of paraesthesias and improved ambulation and life comfort. Out of them, 13 (15 %) reported a feeling of weakness in the lumbar area when working. Fifty (75 %) patients were still improved at two years postoperatively. Conclusion: Laminectomy without stabilization is usually an adequate and effective management strategy in patients with lumbar spinal stenosis in this age group. Postoperatively, many patients return to their previous recreational, sports, or work activities.

Keywords: elderly, lumbar spinal stenosis.