Neurológia pre prax 3/2004

Lokalizace korových řečových center a hodnocení jejich lateralizace pomocí funkční MRI

MUDr. Pavel Chlebus, doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., Ing. Michal Mikl, MUDr. Marta Pažourková, doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Funkční MRI je zobrazovací metoda, která se v poslední době dostává do povědomí širší lékařské veřejnosti. Rovněž dochází ke snaze o její využítí v klinických oborech. V této studii jsme se zaměřili na lokalizaci korových řečových center a určení řečově dominantní hemisféry pomocí tzv. lateralizačního indexu (LI) u zdravých dobrovolníků s pravostrannou motorickou dominancí. K aktivaci cerebrálních oblastí podílejících se na řečových funkcích byl užit test slovní plynulosti (VFT). Nejsignifikantnější změny MR signálu (dle rozsahu i statistické významnosti) byly patrny, ve shodě z předchozími studiemi, v levostranném g. frontalis inferior (Brocovo centrum řeči) a pravostranné mozečkové kůře. Dosud neúplně zodpovězena však zůstává otázka, s jakou spolehlivostí dokáže fMRI (respektive výpočet lateralizačního indexu) určit řečově dominantní hemisféru.

Kľúčové slová: fMRI, VFT, řeč, lateralizační index.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť