Neurológia pre prax 1/2015

Liečba spasticity

MUDr. František Cibulčík, PhD

Spasticita je závažný prejav ochorení centrálneho nervového systému, ktorý spôsobuje výrazné zhoršenie kvality života pacienta. Stretávame sa s ňou pri etiologicky rozmanitých typoch poškodenia mozgu a/alebo miechy – najčastejšie sú spomínané cievne mozgové príhody, detská mozgová obrna, sclerosis multiplex a úrazy nervového systému. Liečba spasticity je charakteristická svojou komplexnosťou so zohľadnením špecifickosti etiológie, rozsahu a trvania poškodenia nervového systému a pozostáva z kombinácie troch skupín liečebných postupov – z lieč- by rehabilitačnej, farmakologickej a chirurgickej. V práci uvádzame prehľad odporúčaní týkajúcich sa liečby spasticity so zvláštnym zreteľom na využitie liečby botulotoxínom A v indikáciách spasticity pri detskej mozgovej obrne a spasticity ako následku cievnej mozgovej príhody.

Kľúčové slová: spasticita, botulotoxín A, detská mozgová obrna, cievna mozgová príhoda.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of spasticity

Spasticity is a serious manifestation of central nervous system disease causing significant deterioration in the quality of life of the patient. It is encountered in aetiologically diverse types of brain and/or spinal cord injury – most commonly stroke, poliomyelitis, multiple sclerosis, and nervous system trauma. Treatment of spasticity is characteristic for its comprehensive nature taking into account the specific aetiology as well as the extent and duration of nervous system injury. It consists of a combination of three groups of therapeutic strategies: rehabilitation, pharmacological, and surgical treatment. The paper presents an overview of the guidelines on treatment of spasticity with a special regard to the use of treatment with botulinum toxin A in the cases of spasticity in poliomyelitis and post-stroke spasticity.

Keywords: spasticity, botulinum toxin A, poliomyelitis, stroke.