Neurológia pre prax 4/2009

Liečba nádorov miechy a chrbtice

MUDr. Elena Bolješíková, CSc., MUDr. Martin Chorváth

Primárne nádory miechy a chrbtice patria k zriedkavejším malignitám. Klasifikácie nádorov chrbtice a miechy sa rozlišujú podľa vzťahu k mieche a dura mater na intradurálne a extradurálne, pričom intradurálne nádory sa ďalej delia na intramedulárne a extramedulárne. Onkologický staging podľa Ennekinga je založený na klinických prejavoch, rádiologických znakoch a histopatologických nálezoch. Chirurgická klasifikácia podľa Weinsteina-Borianiho-Biaginiho (WBB) je postavená na anatomickom rozsahu a lokalizácii patologických lézii. Základnou liečebnou modalitou je chirurgická extirpácia. Adjuvantná rádio a chemoterapia je indikovaná v špecifických prípadoch. U metastazujúcich tumorov sú liečebnými modalitami: rádioterapia, chemoterapia, hormonoterapia, v indikovaných prípadoch chirurgická extirpácia.

Kľúčové slová: nádory miechy a chrbtice, zobrazovacie metódy, chirurgická extirpácia, rádioterapia, chemoterapia, hormonálna terapia, prognostické faktory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment for spinal and spinal cord tumours

Primary spinal and spinal cord tumours are uncommon malignancies. Based on their relation to the spinal cord and dura mater, spinal and spinal cord tumours are classified into intradural and extradural, with the former being further divided into intramedullary and extramedullary. The oncological staging according to Enneking is based on clinical manifestations, radiological features, and histopathological findings. The Weinstein-Boriani-Biagini (WBB) surgical classification takes into account the anatomical extent and localization of pathological lesions. The primary treatment modality is surgical extirpation. Adjuvant radiation and chemotherapy is indicated in specific cases. The treatment modalities for metastatic tumours include: radiation therapy, chemotherapy, hormonal therapy, or surgical extirpation where indicated.

Keywords: spinal and spinal cord tumours, imaging techniques, surgical extirpation, radiation therapy, chemotherapy, hormonal therapy, prognostic factors.