Neurológia pre prax 3/2016

Kognitivní postižení u endokrinologických a renálních onemocnění

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., Mgr. Eva Bolceková, PhD.

Rozpoznání endokrinologického onemocnění jako příčiny pacientových kognitivních obtíží má zásadní význam, protože po adekvátní léčbě hormonální dysfunkce mohou neurologické komplikace odeznít. Snížená funkce štítné žlázy může způsobit kognitivní útlum, velmi podobný depresi, s velmi dobrým účinkem substituční léčby, což podtrhuje význam stanovení hladiny hormonů štítné žlázy ve screeningu demencí. Vzácnou léčitelnou příčinou rychle progredující demence může být Hashimotova encefalopatie. Psychiatrické a encefalopatické projevy jsou časté u hyperparatyreózy. Deficit estrogenů v menopauze je spojován s vyšším rizikem rozvoje Alzheimerovy nemoci, vhodnost preventivního podávání hormonální substituční terapie je však nadále sporná. Kognitivní projevy chronických onemocnění ledvin zahrnují především metabolickou encefalopatii; je důležité rozlišovat projevy onemocnění samotného a komplikace navozené dialýzou.

Kľúčové slová: hypotyreóza, Hashimotova encefalopatie, hyperparatyreóza, estrogeny, menopauza, uremická encefalopatie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cognitive impairment in endocrine and renal disorders

Diagnosing endocrine disorders as the underlying cause of cognitive symptoms has essential importance since adequate treatment of hormonal dysfunction may improve neurological manifestations. Hypothyroidism may cause decrease in cognition very similar to depression, with a very good effect of substitution therapy. Therefore thyroid hormone level dosage is useful in dementia screening. A rare but treatable cause of rapid progressive dementia is Hashimoto´s encephalopathy. Hyperparathyroidism is often associated with psychiatric features and encephalopathy. Postmenopausal estrogen deficiency is related to increased risk of Alzheimer’s disease, the benefit of preventive hormonal substation therapy, however, remains controversial. Cognitive symptoms in chronic renal disease include mainly uremic encephalopathy and it is important to differentiate manifestation of kidney disease itself and complications due to dialysis

Keywords: hypothyroidism, Hashimoto´s encephalopathy, hyperparathyroidism, estrogen, menopause, uremic encephalopathy