Neurológia pre prax 2/2005

Klinický význam arytmií v diagnostickom zhodnotení synkopálnych stavov –

prof. MUDr. Robert Hatala, PhD.

Záchvatovité stavy bezvedomia sú klasickým príkladom interdisciplinárneho klinického syndrómu, ktorý sa v praxi pohybuje na rozhraní neurológie a kardiológie. Predmetom prehľadu z pera arytmológa je charakteristika klinických prejavov, diferenciálne diagnostických možností a terapie synkopálnych stavov primárne podmienených arytmiami. Promptné rozpoznanie chorých s vysokou pravdepodobnosťou arytmickej synkopy je dôležité pre všetkých lekárov, ktorí sú konfrontovaní s diferenciálnou diagnostikou stavov bezvedomia. Správna identifikácia týchto chorých má vitálny význam, keďže: • pacienti s arytmickou genézou synkopy majú spomedzi všetkých etiológií synkopálnych stavov najvyššiu mortalitu, • väčšinu chorých s arytmiou ako príčinou synkopy je možné efektívne liečiť, nezriedka i kauzálne. Kľúčovým diferenciálne diagnostickým momentom u synkopujúceho pacienta je dôkaz organického ochorenia srdca, pri ktorom zohráva nezastupiteľnú úlohu echokardiografia. Anamnesticky významné je pátranie po užívaných liekoch, ktoré môžu predlžovať interval QT, čo predisponuje k malígnym komorovým tachyarytmiám typu torsade de pointes. V práci sa zdôrazňuje uvážlivé nasadenie špeciálnych moderných diagnostických a liečebných možností na základe reálneho pohľadu na efektivitu ich prínosu pre manažment pacienta s cieľom eliminovať symptómy a pozitívne ovplyvniť prežívanie.

Kľúčové slová: synkopa, bradyarytmie, tachyarytmie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť