Neurológia pre prax 4/2013

Klasifikácia porúch chôdze

doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA

Ľudská chôdza závisí od schopnosti lokomócie (vrátane iniciácie a udržania krokového rytmu), rovnováhy a adaptácie na meniace sa podmienky. Dysfunkcia každej z týchto súčastí vedie k poruche chôdze. V súčasnosti sa do klinickej praxe dostáva klasifikácia porúch chôdze na základe klinického nálezu. Rozpoznanie charakteristického patologického vzorca chôdze je prvým krokom na stanovenie diagnózy. Druhým krokom je určenie klinicky „pravdepodobnej“ diagnózy, keď sa do úvahy zoberú rôzne pomocné vyšetrenia, efekt špecifickej terapie a klinický vývoj ochorenia v čase. „Definitívna“ diagnóza sa stanoví až na základe histopatologického vyšetrenia. Cielené vyšetrenie porúch chôdze často pomôže nielen stanoviť správnu diagnózu ochorenia, ale v mnohých prípadoch dokáže naznačiť aj jeho prognózu a kurabilitu.

Kľúčové slová: poruchy chôdze, klasifikácia, diagnóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Classification of gait disorders

Human gait depends on ability of locomotion (including initiation and maintenance of rhythmic stepping), balance, and ability to adapt to the environment. Dysfunction in any of these systems can disturb gait. Currently, a classification of gait disorders based on clinical findings becomes popular in clinical practice. Recognition of typical pattern of gait disorder constitutes the first step to postulate diagnosis. Secondly, a clinically „probable“ diagnosis is appointed. It is done by considering findings on auxilliary work-up, effect of specific treatment, and disease course. „Definitive“ diagnosis is based on histopathology. Targeted assessment of gait disorders not only helps to determine proper diagnosis but also may indicate prognosis and curability of disease.

Keywords: gait disorder, classification, diagnosis.