Neurológia pre prax 3/2010

Je migréna progresivní onemocnění?

MUDr. Jiří Mastík

Úvod: Autor se pokusil vyhodnotit průběh léčby pacientů s migrénou a zjistit, zda u nich probíhá migréna progresivně. Metodika: Soubor 72 pacientů s migrénou bez aury, migrénou s aurou, chronickou migrénou a bolestí hlavy z nadužívání analgetik a ergotaminu byl retrospektivně sledován v Regionálním centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy v Brně v průměru 65 měsíců. Od října 1996 do července 2008 byly hodnoceny tyto parametry: frekvence záchvatů, silná intenzita bolesti, stupeň omezení v běžném životě a účinnost léčby, a to po roce léčby v centru a v současnosti a byly srovnány se vstupními hodnotami. Výsledky: Ke zlepšení došlo u 57,0 % pacientů proti 22,2 % zhoršených a 20,8 % nezměněných, zlepšení bylo pozorováno již po roce léčby. Zřetelně ubylo pacientů s vysokou intenzitou migrenózních záchvatů a s těžkým stupněm omezení v běžném životě. Naopak vysoká frekvence bolesti se nezměnila a počet pacientů s chronickou migrénou klesl jen mírně. Významně se změnil profil akutní i profylaktické antimigrenózní léčby. Triptany znalo jen 41,7 % pacientů, nyní jsou užívány prakticky ve 100 % a 88,7 % pacientů je s léčbou triptany spokojeno. Znepokojujícím zjištěním je poměrně časté nadužívání triptanů, zjištěné u 26,4 % našich pacientů. Profylaxi používalo původně jen 55,6 % souboru, nyní již 81,9 % pacientů, nejčastěji topiramát, dále valproáty, betablokátory a tricyklická antidepresiva. Závěr: Naše retrospektivní sledování prokázalo velmi slušné výsledky v léčbě migrény při vyvážené kombinaci akutní a profylaktické léčby a nepotvrdilo předpoklad, že migréna musí mít chronicko-progresivní průběh.

Kľúčové slová: migréna, akutní léčba, triptany, nadužívání, profylaxe.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Is migraine a progressive disease?

Introduction: The author aimed at evaluating the course of treatment in migraine patients and determining whether their migraine was progressive. Methods: A group of 72 patients with migraine without aura, migraine with aura, chronic migraine and analgesic- and ergotamine-overuse headache was followed up retrospectively in the Regional Headache Centre in Brno for a mean period of 65 months. From October 1996 to July 2008, the following parameters were evaluated: the rate of attacks, severe pain intensity, degree of limitations in daily activities and efficacy of treatment both at one year of treatment at the Centre and at present and these were compared to the baseline values. Results: Improvement was achieved in 57.0 % of patients, 22.2 % deteriorated and 20.8 % were unchanged; the improvement was observed as early as one year of treatment. There was a clear decrease in patients with a high intensity of migraine attacks and a severe degree of limitations in daily activities. By contrast, the high frequency of pain remained unchanged and the number of patients with chronic migraine decreased only slightly. There was a significant change in the profile of both acute and prophylactic antimigraine treatment. Only 41.7 % of patients were familiar with triptans whereas now they are being used in almost 100 % and 88.7 % of patients are satisfied with triptan treatment. Of concern was the finding that 26.4 % of our patients overused triptans. Initially, prophylaxis was used in only 55.6 % of the group; currently, it is used by 81.9 % of patients with topiramate being the most commonly used agent followed by valproates, beta blockers and tricyclic antidepressants. Conclusion: Our retrospective follow-up showed very decent results in migraine treatment with a balanced combination of acute and prophylactic treatment and did not confirm the hypothesis that migraine must have a chronic-progressive course.

Keywords: migraine, acute treatment, triptans, overuse, prophylaxis.