Neurológia pre prax 3/2021

Jak léčit nádory mozku v současnosti

MUDr. Jiří Polívka, CSc., Ing. Jiří Polívka, Ph.D., MUDr. Pavel Potužník

Nádorová onemocnění jsou v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí. Primární zhoubné nádory mozku mají incidenci přibližně 8/100 000 a metastatické postižení CNS je až 9× vyšší. Tento článek je věnován novým reálným možnostem a perspektivám jejich léčby vycházejícím z aplikace výzkumu onkogeneze. Uvádí některé klasické biomarkery, které podstatně změnily klasifikaci gliomů – největší skupiny primárních nádorů mozku. Uvádí příklady zásadních studií, které změnily přístup k léčbě gliomů. Odkazuje na nejnovější doporučení „EANO Guidelines“ pro léčbu difuzních gliomů. Stručně zmiňuje podstatu a nové možnosti personalizované imunologické léčby primárních nádorů i metastáz. Je uveden modelový postup pro diagnostiku a léčbu lymfomů. V textu jsou uvedeny i nežádoucí účinky imunologické onkologické léčby.

Kľúčové slová: primární nádory CNS, mozkové metastázy, nové biomarkery, integrovaná diagnostika, personalizovaná onkologická léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current treatment of brain tumours

Cancer diseases are the second leading cause of death in the Czech Republic. The incidence of primary malignant brain tumours is approximately 8/100,000 and metastatic CNS involvement is nine times higher. This article deals with new real options and perspectives of their treatment resulting from the application of oncogenesis research. It presents some classic biomarkers that have substantially changed the classification of gliomas – the largest group of primary brain tumours. Examples of essential studies are given which have changed the approach to glioma treatment. References are made to the latest EANO guidelines on the treatment of diffuse gliomas. Briefly discussed are the nature and new options of personalized immunological treatment of primary tumours as well as metastases. A model approach to the diagnosis and treatment of lymphomas is presented. Information on adverse effects of immunological cancer treatment is also provided.

Keywords: primary CNS tumours, brain metastases, novel biomarkers, integrated diagnosis, personalized cancer treatment