Neurológia pre prax 6/2008

Intravenózny imunoglobulín v liečbe neurologických ochorení: súčasné poznatky a odporúčania pre prax

doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.

V posledných rokoch sa dosiahli významné pokroky v liečbe autoimunitných neurologických ochorení. Súčasťou tohto trendu je používanie vysokých dávok polyklonálneho intravenózneho IVIg. Na základe výsledkov randomizovaných, placebom ontrolovaných, dvojito zaslepených klinických štúdií, IVIg sa stav liečbou prvej línie pre Guillain-Barrého syndróm, multifokálnu motorickú neuropatiu a pre časť pacientov s chronickou inflamatórnou demyelinizačnou polyneuropatiou. Ďalej, IVIg má dôležitú úlohu v liečbe myastenických kríz a akútnych exacerbácií myasténie, významnú úlohu má aj v liečbe vybraných pacientov s refraktérnymi formami polymyozitídy, dermatomyozitídy, Lambert-Eatonovho myastenického syndrómu, získanej neuromyotónie a stiff-person syndrómu na kombinovanú imunosupresívnu liečbu. Vzhľadom na výborný bezpečnostný profil a nekomplikované podávanie, IVIg sa začal používať veľmi liberálne pri viacerých ochoreniach s predpokladanou autoimunitnou patogenézou a tiež u ochorení, pri ktorých nie je účinná žiadna liečba. Tento fakt a prísne licenčné podmienky pri výrobe viedli k nedostatku IVIg a výraznému vzostupu jeho ceny. Preto je potrebné, aby bol IVIg principiálne indikovaný len na základe výsledkov kontrolovaných klinických štúdií. V článku uvádzame klinické poznatky a praktické odporúčania pre používanie IVIg u autoimunitných neurologických ochorení.

Kľúčové slová: autoimunitné neurologické ochorenia, imunoterapia, IVIg, indikácie, výsledky, vedľajšie účinky, odporúčania pre prax.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN THERAPY FOR NEUROLOGIC DISORDERS: AN UPDATE AND PRACTICAL ISSUES

Over the past decade we have observed considerable advances in the treatment of autoimmune-mediated neurological disorders. Part of this development was the introduction of high-dose polyclonal intravenous immunoglobulins (IVIg). On the basis of randomised, placebo controlled, double-blind clinical trials, IVIg has became a first-line therapy for Guillain-Barré syndrome, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy and multifocal motor neuropathy. Furthermore, IVIg plays an important role in treating myasthenic crises and exacerbations in myasthenia gravis, and IVIg may play a role in selected chronic treatment-refractory cases of polymyositis, dermatomyositis, Lambert-Eaton myasthenic syndrome, acquired neuromyotonia and stiff-person syndrome. Due to excellent safety profile and its uncomplicated administration, IVIg has been used very liberally for most diseases with suspected autoimmune pathology or where there is no treatment available. This, and the strict licensing requirements, has led to a shortage in IVIg supply and dramatic inrease in costs. Therefore, IVIg should be principally be used according to available data from controlled clinical trials. Here we review the clinical applications and recommendations for the use of IVIg in neurological diseases.

Keywords: autoimmune-mediated neurologic disorders, immune-modulating therapy, IVIg, indications, results, side-effects, recommendations for practice.