Neurológia pre prax 6/2011

Intravenózny imunoglobulín v liečbe autoimunitných neurologických ochorení

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Intravenózny imunoglobulín (IVIg) sa používa v liečbe rôznych neuroimunologických ochorení. V posledných rokoch bola účinnosť IVIg dokumentovaná v dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách. IVIg sa stal prvolíniovou liečbou pri Guillain- Barrého syndróme, multifokálnej motorickej neuropatii, chronickej demyelinizačnej polyneuropatii a rýchlo sa zhoršujúcej myasténii gravis. Okrem toho, IVIg má významnú úlohu ako druholíniová liečba u pacientov, ktorí majú refraktérne formy polymyozitídy, dermatomyozitídy, Lambert-Eatonovho myastenického syndrómu, stiff-person syndrómu na kombinovanú imunosupresívnu liečbu, a tiež pri relapsoch sclerosis multiplex viazaných na puerpérium. IVIg je dobre tolerovaný, ľahko aplikovateľný a má relatívne rýchly nástup účinku. Vzhľadom na výborný bezpečnostný profil a nekomplikované podávanie sa IVIg začal používať veľmi liberálne pri viacerých ochoreniach s predpokladanou autoimunitnou patogenézou a tiež pri ochoreniach, pri ktorých nie je žiadna účinná liečba. IVIg by mal byť principiálne indikovaný len na základe výsledkov kontrolovaných klinických štúdií. V článku uvádzame klinické poznatky a praktické odporúčania pre používanie IVIg pri autoimunitných neurologických ochoreniach.

Kľúčové slová: intravenózny imunoglobulín, Guillain-Barrého syndróm, multifokálna motorická neuropatia, chronická zápalová demyelinizačná polyneuropatia, myasténia gravis, Lambert-Eaton myastenický syndróm, polymyozitída, dermatomyozitída, stiff-person syndróm, sclerosis multiplex.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intravenous immunoglobulin therapy for autoimmune neurological disorders

Intravenous immunoglobulins (IVIg) have been used for treating various neuroimmunological diseases. Over the past years their efficacy could be demonstrated in placebo-controlled, double-blinded clinical trials. Use of IVIg has become the first-line treatment for Guillain-Barré syndrome, multifocal motor neuropathy, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, and rapidly worsening myasthenia gravis. Furthermore, IVIg plays an important role as a second-line treatment in selected chronic treatment-refractory cases of polymyositis, dermatomyositis, Lambert-Eaton myasthenic syndrome, stiff-person syndrome, and also in postpartum-related relapses of multiple sclerosis. IVIg is well tolerated, easily administered, and is often efficacious with a relatively rapid action. Due to an excellent safety profile, IVIg has been used very liberally for most diseases with suspected autoimmune pathology or where there is no treatment available. Therefore, IVIg should be principally used according to available data from controlled clinical trials. Here we review the clinical applications and recommendations for the use of IVIg in autoimmune neurologic diseases.

Keywords: intravenous immunoglobulin, Guillain-Barré syndrome, multifocal motor neuropathy, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, myasthenia gravis, Lambert-Eaton myasthenic syndrome, polymyositis, dermatomyositis, stiff-person syndrome, sclerosis multiplex.