Neurológia pre prax 4/2012

Hodnotenie kvality života pacientov so sclerosis multiplex

MUDr. Ema Kantorová, PhD, prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.,, MUDr. Jozef Michalik

Sclerosis multiplex je chronické zápalové a degeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré postihuje obyčajne mladých dospelých jedincov v produktívnom veku. Sclerosis multiplex radíme k ochoreniam, ktoré významne znižujú kvalitu života pacientov a tým zásadne ovplyvňujú existenciu celých rodín. Hodnotenie kvality života pacientov je teda z medicínskeho pohľadu dôležitou súčasťou terapeutického manažmentu chorých a často podmieňuje aj zmenu stratégie liečby. Ďalším dôležitým aspektom liečby pacientov so sclerosis multiplex sú jej farmakoekonomické súvislosti.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, hodnotenie kvality života, stratégia liečby, miera vynaložených nákladov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Assessing quality of life of patients with multiple sclerosis

Multiple sclerosis is a chronic inflammatory and degenerative disease of the central nervous system, usually aecting young adult individuals in the productive age. Multiple sclerosis is among the diseases that significantly reduce the quality of life of patients, thus principally affecting the lives of whole families. Therefore, from a medical point of view, assessment of quality of life of patients is an important part of the therapeutic management of patients and often even determines a change in the treatment strategy. Pharmacoeconomic issues are another important aspect of the treatment of patients with multiple sclerosis.

Keywords: multiple sclerosis, quality of life assessment, treatment strategy, rate of costs incurred.