Neurológia pre prax 5/2013

Hluboká mozková stimulace v kontextu neurostimulační léčby epilepsie

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Epileptický záchvat je projevem synchronizace a šíření abnormálně organizované rytmické elektrické aktivity mozku. Neurostimulační techniky modulují rozsáhlé distribuované neuronální sítě, včetně těch, které jsou zapojeny do epileptických procesů. V současnosti jsou v klinice rutinně využívané stimulace n. vagus a hluboká mozková stimulace (deep brain stimulation – DBS) nucleus anterior thalami (ANT). Obě jsou účinnými paliativními metodami v léčbě farmakorezistentní epilepsie. Další stimulační cíle jsou testovány, zatím byly publikované menší soubory pacientů s DBS ncl. subthalamicus, kaudata, centrum medianum thalami a posteriorního hypotalamu. Testují se také nové metody stimulace, nejpokročilejší je stimulace epileptické kůry v uzavřené smyčce (closed loop, responsive brain stimulation). Hledají se a testují další cílové struktury, optimální metody a jejich technické parametry a samozřejmě vhodné indikace.

Kľúčové slová: epilepsie, neurostimulace, hluboká mozková stimulace, nucleus anterior thalami.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Deep brain stimulation in the context of neurostimulation treatment of epilepsy

An epileptic seizure is a manifestation of synchronization and spread of abnormally organized rhythmic elec¬trical activity of the brain. Neurostimulation techniques modulate large-scale distributed neuronal networks, including those involved in epileptic processes. Vagus nerve stimulation and deep brain stimulation (DBS) of the anterior nucleus of the thalamus (ANT) are routinely utilized in clinical practice. Both are effective palliative methods in the treatment of pharmacoresistant epilepsy. Further stimulation targets are being tested; as yet, smaller cohorts of patients with DBS of the subthalamic nucleus, caudate nucleus, centrum medianum of the thalamus and posterior hypothalamus have been published. Novel methods of stimulation are also being tested, with the most advanced being the stimulation of epileptic cortex in a closed loop (responsive brain stimulation). Further target structures, optimal methods and their technical parameters as well as appropriate in¬dications are being searched for and tested.

Keywords: epilepsy, neurostimulation, deep brain stimulation, nucleus anterior thalami.