Neurológia pre prax 4/2015

Glatiramer acetát a léčba roztroušené sklerózy

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc., MUDr. Marika Talábová, MUDr. Ludovít Hofmann Klzo, Ph.D.

McDonaldova kritéria revidovaná v roce 2010 reflektují klinický požadavek stanovit diagnózu roztroušené sklerózy (RS) již po první atace neurologických příznaků, v časném stadiu – klinicky izolovaného syndromu (CIS). CIS indikuje diagnostickou triádu paraklinických vyšet- ření, která mohou podpořit hypotézu první demyelinizační ataky RS a predikovat pravděpodobnost konverze do definitivní RS – CDMS. Časná diagnostika determinuje splnění požadavku časné léčby RS. Léčba glatiramer acetátem (GA) nebo dalšími léčivými přípravky první linie léčby RS (interferon-beta nebo teriflunomid) má zásadní význam pro redukci rizika konverze do CDMS a pro léčebnou strategii ovlivnění prognózy RS. Kazuistika prezentuje léčbu RS glatiramer acetátem po první demyelinizační atace RS.

Kľúčové slová: klinicky izolovaný syndrom, roztroušená skleróza, McDonaldova kritéria, magnetická rezonance, glatiramer acetát.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Glatiramer acetate and treatment of multiple sclerosis

The 2010 revised McDonald criteria reflect the clinical requirement to establish the diagnosis of multiple sclerosis (MS) as early as the initial attack of neurological symptoms, in an early stage – that of clinically isolated syndrome (CIS). CIS is the indication for a diagnostic triad of paraclinical investigations that can support the hypothesis of the initial demyelinating attack of MS and predict the likelihood of conversion to clinically definite MS – CDMS. Early diagnosis is required to meet the need for early MS treatment. Treatment with glatiramer acetate (GA) or other medicinal products for the first-line treatment of MS (interferon-beta or teriflunomide) is of essential importance in reducing the risk of conversion to CDMS and in the therapeutic strategy for influencing MS prognosis. The case report presents treatment of MS with glatiramer acetate following the initial demyelinating attack of MS.

Keywords: clinically isolated syndrome, multiple sclerosis, McDonald criteria, magnetic resonance imaging, glatiramer acetate.