Neurológia pre prax 5/2020

Farmakoterapie neuropatické bolesti v dospělém věku

MUDr. Aneta Rajdová, doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.

Neuropatická bolest je závažným klinickým projevem řady onemocnění periferního i centrálního nervového systému. V řadě případů se podílí také na bolesti vertebrogenní či nádorové. Její terapie se zásadně liší od bolesti nociceptivní, typická je neúčinnost běžných analgetik a nesteroidních antiflogistik. Všechna aktuální zahraniční i česká doporučení se shodují na lécích první volby a částečně i voleb dalších. K lékům první volby patří antiepileptika ze skupiny ligandů α2δ podjednotky kalciových kanálů (gabapentin a pregabalin) a antidepresiva ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (duloxetin a venlafaxin) a antidepresiva tricyklická (amitriptylin). K lékům dalších voleb jsou pak řazeny opioidy (především oxykodon), další antiepileptika a některé topicky podávané léky (kapsaicin, lidokain), případně botulotoxin A. Často je nutná kombinace více léků.

Kľúčové slová: neuropatická bolest, farmakoterapie, doporučení, antidepresiva, antiepileptika, opioidy, vedlejší účinky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults

Neuropathic pain is a severe clinical symptom of many different conditions affecting peripheral and central nervous system. Cancerrelated and spondylogenic pain frequently has neuropathic component. Contrary to nociceptive pain, analgetics such as paracetamole or nonsteroid anti-inflammatory drugs are typically ineffective in neuropathic pain. All current foreign and Czech recommendations agree on the first-line treatment and partially on the other treatment lines. First line treatments include anticonvulsants, in particular α2δ subunit of voltage gated calcium channels ligands (gabapentin, pregabalin), serotonine-norepinephrine reuptake inhibitors (duloxetine, venlafaxine) and tricyclic antidepressants (amitriptyline). Further therapy includes opioids (especially oxycodone), other anticonvulsants and topical agents (capsaicine, lidocain), eventually Botulinum toxine type A. In some cases combined therapy is necessary.

Keywords: neuropathic pain, pharmacotherapy, guideline, antidepressive agents, anticonvulsants, opioids, side effects