Neurológia pre prax 2/2010

Farmakoterapie myasthenia gravis

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Farmakoterapie myastenie je založena na dvou pilířích: symptomatické léčbě a na patogeneticky orientované terapii. Symptomatické terapii dominují inhibitory cholinesterázy, především pyridostigmin. Jako izolovanou používáme tuto terapii pouze u nemocných s nevýznamnými, zpravidla okulárními potížemi. Ostatní nemocní a ti, u kterých nebylo tymektomií dosaženo dostatečné remise, jsou kandidáty patogeneticky orientované léčby: základním lékem je prednison, event. v kombinaci s azathioprinem, cyklosporinem nebo mykofenolátem. Terapeutická plazmaferéza a podávání imunoglobulinů je rezervováno pro terapii myastenické krize (život ohrožující těžká slabost včetně respirační insuficience) nebo jinak rezistentní závažnou symptomatiku.

Kľúčové slová: myastenie, terapie, imunoglobulin, plazmaferéza, imunosupresivní léčba, tymektomie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of myastenia gravis

Therapy of myasthenia gravis is based on two parts: symptomatic and disease modifying procedures. Among cholinestrase inhibitors (symptomatic therapy) pyridostigmine is widely used. This medication is administered in patients with the ocular or very mild form of myasthenia. In other patients immunosuppressive medication should be introduced. The key role plays prednisone and/or other steroid sparing drugs as azathioprine, cyclosporine, or mycophenolate mophetil. Plasma exchange or intravenous immunoglobulin is indicated in patients with myasthenic crisis or other severe resistant symptoms.

Keywords: myasthenia, therapy, immunoglobulin, plasmapheresis.