Neurológia pre prax 6/2020

Farmakologická liečba tremoru

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Tremor je najčastejším extrapyramídovým príznakom, pričom esenciálny tremor ako najfrekventovanejšie ochorenie spojené s tremorom postihuje približne 4 % populácie. Žiadny zo štandardne používaných liekov na tremor nebol vyvinutý v tejto indikácii a žiadna farmakologická intervencia nateraz nedokáže modifikovať priebeh najčastejších ochorení asociovaných s tremorom s výnimkou raritných ochorení, ako je napríklad Wilsonova choroba. Prvolíniové symptomatické lieky na končatinový tremor zahŕňajú propranolol, primidón a topiramát. Tento prehľadový článok opisuje základné princípy a algoritmy farmakologického manažmentu jednotlivých typov tremoru s výnimkou funkčného trasu a trasu asociovaného s neurodegeneratívnymi parkinsonizmami, ktorých manažment je špecifický a nad rámec tohto článku.

Kľúčové slová: tremor, beta-blokátory, antiepileptiká, farmakologická liečba, botulotoxín

Pharmacological therapy of tremor

Tremor is the most common movement disorder with essential tremor as the most frequent disorder associated with tremor affecting approximately 4 % of population. None of the standardly used medications has been developed specifically in the indication for tremor and none of the currently used pharmacological interventions allows modification of the disease course of most disorders associated with tremor except rare diseases such as Wilson’s disease. First choice medications for limb tremor include propranolol, primidone and topiramate. This review will outline the basic principles and algorithms of pharmacological management of different tremor entities with exception of functional tremor and tremor associated with neurodegenerative parkinsonism, which are specific and out of the scope of this review.

Keywords: tremor, beta-blockers, anticonvulsants, pharmacological therapy, botulinum toxin