Neurológia pre prax 6/2013

Familiárna amyloidná polyneuropatia

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Transtyretínová familiárna amyloidná polyneuropatia (TTR-FAP) je závažná hereditárna neuropatia spôsobená abnormným proteínom transtyretínom transformujúcim sa v amyloid, ktorý sa ukladá do periférnych nervov. TTR-FAP je senzitívna, motorická a autonómna polyneuropatia, u niektorých pacientov je prítomná aj kardiomyopatia. TTR-FAP je progresívna, zneschopňujúca a život ohrozujúca polyneuropatia, preto je potrebné čo najskôr určiť správnu diagnózu. Významné je vyhľadávať de novo TT-FAP medzi pacientmi so sporadickými idiopatickými progresívnymi polyneuropatiami. Najmä pri vzniku vo vyššom veku sa môže TTR-FAP fenotypicky manifestovať pestrým klinickým spektrom imitujúcim široké spektrum polyneuropatií. Preto sa sporadická forma TTR-FAR označuje aj ako chameleon-like neuropathy. Biopsia slinnej žliazy a biopsia nervu môžu špecificky identifikovať depozitá amyloidu, ale nie sú dostatečně senzitívne. Diagnózu FAP definitívne potvrdzuje DNA dôkaz mutácie transtyretínového génu. V súčasnosti je známych 113 TTR mutácií spôsobujúcich TTR-FAP. Najčastejšou mutáciou je Val30Met (> 60 %), u slovenských pacientov bola zistená vzácna mutácia Val71Ala. Neliečené ochorenie má progredujúci vývoj a končí sa úmrtím približne po 10 rokoch od manifestácie prvých príznakov. Mutantná forma transtyretínu je produkovaná v pečeni, preto sa v 90. rokoch 20. storočia začali realizovať transplantácie pečene s cieľom eliminovať abnormný transtyretín a zastaviť progresiu ochorenia. Transplantácia pečene bola donedávna jedinou dostupnou liečbou, ale zaťažená významnou morbiditou a mortalitou. Tafamidis je prvý farmakologický preparát, ktorý sa selektívne viaže na transtyretín a zabraňuje jeho transformácii na amyloid. Tafamidis má signifikantne priaznivý účinok na ochorenie a je dobre tolerovaný. Európska lieková agentúra ho v roku 2011 odporučila na liečbu pacientov s TTR-FAP vo včasnom štádiu ochorenia.

Kľúčové slová: familiárna amyloidná polyneuropatia, transtyretín, mutácie TTR génu, de novo TTR-FAP, DNA diagnostika, transplantácia pečene, tafamidis.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Familial amyloid polyneuropathy

Transthyretin familial amyloid polyneuropathy (TTR-FAP) is a severe hereditary neuropathy due to deposition of mutant protein transtyretin (TTR) as amyloid. TTR-FAP is primarily characterized by sensory, motor and autonomic neuropathy and/or cardiomyopathy. As TTR-FAP is a progressive, disabling and life-threatening polyneuropathy, it is important to secure an accurate diagnosis as soon as possible. It is important to suspect de novo TTR-FAP among patients with idiopathic progressive peripheral neuropathies. Especially in elderly TTR-FAP should be considered as a chameleon-like-neuropathy mimicking a large spectrum of peripheral neuropathies. Laboratory tests (e.g. salivatory gland biopsy, nerve biopsy) are specific to identify amyloid deposits, but not enough sensitive. TTR gene sequencing is the most sensitive diagnostic method. 113 mutations in the TTR gene are known to promote the amyloid process. TTR Val30Met is the most frequent mutation (> 60 %), the Slovak patients have a rare mutation Val71Ala. If untreated the disease has an inexorable progressive course and death occurs 10 years of symptoms onset. Because the mutant form of TTR is produced mainly in the liver, orthotopic liver transplantation was initiated in 1990 in order to halt the progression of the disease. Liver transplantation was, until recently, the only available treatment but is associated with significant morbidity and mortality. Tafamidis is the first drug that selectively binds to transthyretin preventing its dissociation into amyloid. Tafamidis was shown to delay disease progression and was well tolerated. In november 2011 was tafamidis approved in Europe to treat neuropathy in stage 1 TTR-FAP patients.

Keywords: familial amyloid polyneuropathy, transthyretin, TTR gene mutations, de novo TTR-FAP, DNA diagnosis, liver transplantation, tafamidis.