Neurológia pre prax 1/2010

Extra-intrakraniální bypass při uzávěru arteria carotis interna

MUDr. Jan Šroubek, MUDr. Martin Kovář, MUDr. Aleš Tomek, MUDr. Richard Plný, prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.

Využití extra-intrakraniálního bypassu (EC-IC) k sekundární prevenci iCMP v karotickém povodí se výrazně snížilo po ukončení randomizované multicentrické EC-IC bypass studii v polovině 80. let. Pacienti po iCMP s prokázaným uzávěrem ACI v této studii neprofitovali z chirurgického výkonu. V 90. letech došlo k výraznému pokroku v oblasti funkčního vyšetření mozkové cirkulace s možností určení cerebrovaskulární rezervy. Na malých souborech pacientů s hemodynamickým postižením je patrný příznivý efekt EC-IC bypassu; chybí však nová dostatečně velká randomizovaná studie prokazující tento trend. Práce je shrnutím současných znalostí využívaných při indikaci EC-IC bypassu.

Kľúčové slová: EC-IC bypass, uzávěr arteria carotis interna, cerebrovaskulární rezerva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Extra-intracranial bypass in arteria carotis interna occlusion

The use of extra-intracranial bypass (EC-IC) for secondary prevention of ischemic stroke dropped markedly after results of randomized multicenter EC-IC bypass trial in the mid 80th. Patients after ischemic stroke with proved ACI occlusion did not benefit from the surgery treatment. In the 90th a vast progression appeared in the area of functional examination of cerebrovascular compromise with the abilitiy to identify cerebrovascular reserve capacity. Upon small trials of patients with hemodynamic compromise there is clear positive effect of EC-IC bypass; though the new sufficient randomized trial proving the efficacy is missing. The paper is summary of recent knowledge used in indication of EC-IC bypass.

Keywords: EC-IC bypass, arteria carotis interna occlusion, cerebrovascular reserve capacity.