Neurológia pre prax 6/2004

Etiologická diagnostika epilepsie: idiopatická, kryptogénna alebo symptomatická epilepsia

MUDr. Branislav Kollár, prof. MUDr. Pavel Varsik, DrSc., MUDr. Darina Buranová, PhD., MUDr. Katarína Klobučníková

Pomocou 5-stupňového diagnostického algoritmu sme analyzovali súbor pacientov po solitárnom a opakovaných epileptických záchvatoch (n=324). Všetci pacienti boli sledovaní 2–5 rokov. V súbore bolo 20 prípadov pacientov s vyprovokovanými a 41 s nevyprovokovanými solitárnymi epileptickými záchvatmi, 94 pacientov s tzv. „sporadickými“ záchvatmi a 169 pacientov s tzv. „chronickou“ epilepsiou. Analýza ukázala, že množstvo prípadov s neobjasnenou etiológiou bolo 2 až 3× vyššie u pacientov so solitárnymi a tzv. „sporadickými“ epileptickými záchvatmi ako u pacientov s tzv. „chronickou“ epilepsiou. V skupine pacientov s tzv.“chronickou“ epilepsiou tvorila symptomatická epilepsia takmer 90% prípadov a takisto bolo v tejto skupine aj viac prípadov parciálnej epilepsie s preukázateľným ohniskom v temporálnej oblasti. Rozbor príčinných faktorov ukázal absolútnu dominanciu vplyvu alkoholu a drog na vzniku vyprovokovaných solitárnych záchvatov. V ostatných sledovaných skupinách sa ako najvýznamnejšie etiologické faktory ukázali perinatálne cerebrálne poškodenie v detskom veku a cirkulačné poruchy mozgu v dospelom veku.

Kľúčové slová: idiopatická a kryptogénna epilepsia, symptomatická epilepsia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť