Neurológia pre prax 6/2022

Eptinezumab – nová anti -CGRP monoklonální protilátka k profylaktické léčbě migrény

MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Calcitonin gene ‑related peptid (CGRP) hraje klíčovou roli v patofyziologii migrény. Eptinezumab je první intravenózní monoklonální protilátka proti molekule CGRP, která se užívá k preventivní léčbě migrény. V této práci jsou v přehledu uvedeny farmakoterapie eptinezumabu a pět úspěšných klinických studií fáze III. Studie PROMISE‑1 hodnotí účinnost, bezpečnost a tolerabilitu eptinezumabu v preventivní léčbě epizodické migrény, studie PROMISE‑2 je totožnou studií u chronické migrény. Studie PREVAIL hodnotí dlouhodobou bezpečnost, imunogenicitu a účinnost referovanou pacienty pomocí standardních dotazníků po dobu dvou let. Studie RELIEF hodnotí účinnost eptinezumabu podaného během ataky migrény. Konečně studie DELIVER hodnotí účinnost a bezpečnost eptinezumabu při preventivní léčbě migrény u pacientů, u kterých selhaly dvě až čtyři předchozí preventivní terapie. Výsledky těchto studií ukazují, že je eptinezumab účinný a dobře tolerovaný lék k preventivní léčbě migrény. Na závěr jsou zmíněny praktické poznámky k léčbě eptinezumabem v klinické praxi.

Kľúčové slová: eptinezumab, calcitonin gene -related peptid (CGRP), migréna, anti -CGRP monoklonální protilátka, klinické studie, preventivní léčba migrény

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Eptinezumab – the new anti-CGRP monoclonal antibody for prophylactic treatment of migraine

Calcitonin gene‑related peptide (CGRP) plays a key role in the pathophysiology of migraine. Eptinezumab is the first intravenous monoclonal antibody targeting the molecule of CGRP which is used for the preventive treatment of migraine. In this paper the pharmacology of eptinezumab and five successful Phase III clinical studies are reviewed. The study PROMISE‑1 evaluates the efficacy, safety and tolerability of eptinezumab in the preventive treatment of episodic migraine, the study PROMISE‑2 is the same in chronic migraine. The study PREVAIL evaluates the long‑term safety, immunogenicity and patient‑reported efficacy with help of standard questionnaires in the period of two years. The study RELIEF evaluates the efficacy of eptinezumab when administered during migraine attack. Finally, the study DELIVER evaluates the efficacy and safety of eptinezumab in the preventive treatment of migraine in patients with two‑to‑four previous preventive treatment failures. The results of these studies show that eptinezumab is effective and well‑tolerated for the preventive treatment of migraine. At the end some practical comments to the treatment with eptinezumab in clinical practice are mentioned.

Keywords: eptinezumab, calcitonin gene -related peptide (CGRP), migraine, anti -CGRP monoclonal antibody, clinical studies, preventive migraine treatment