Neurológia pre prax 3/2017

Epizodické závraty

Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Epizodické závraty alebo epizodický vestibulárny syndróm sú charakterizované opakovanými atakmi závratov v trvaní niekoľko sekúnd, minút až hodín s obdobiami remisie. Ide o častý problém pacientov so závratmi. Epizodické závraty môžu byť zapríčinené príčinami vestibulárnymi alebo primárne nevestibulárnymi, periférnymi alebo centrálnymi, benígnymi alebo aj život ohrozujúcimi. Pacienti prichádzajú k lekárovi obyčajne v medzizáchvatovom období, a preto je základom správnej diagnózy dôkladná anamnéza s dôrazom na časové charakteristiky závratov, prítomnosť vyvolávajúcich príčin a pridružených nevestibulárnych symptómov. Diferenciálna diagnostika je široká.

Kľúčové slová: epizodické závraty, epizodický vestibulárny syndróm, diferenciálna diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Episodic dizziness and vertigo

Episodic dizziness/vertigo or episodic vestibular syndrome is characterized by recurrent attacks of dizziness/vertigo with a duration of several seconds, minutes, or even hours, with periods of remission. It is a common problem in patients. Episodic dizziness/vertigo can occur due to a variety of causes, including vestibular or primarily nonvestibular, peripheral or central, benign as well as life-threatening ones. Patients usually present in a period between the attacks; therefore, the correct diagnosis is based on a thorough history with an emphasis on temporal characteristics of the dizziness/vertigo, the presence of precipitating causes and associated nonvestibular symptoms. The differential diagnosis is broad.

Keywords: episodic dizziness, episodic vertigo, episodic vestibular syndrome, differential diagnosis