Neurológia pre prax 6/2020

Epilepsie u pacientů s demencí

MUDr. Eva Pešlová, prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

S epileptickými záchvaty se u pacientů s demencí setkáváme častěji než v běžné stárnoucí populaci. Incidence epilepsie závisí na etiologii demence a stupni progrese. U pacientů s Alzheimerovou demencí ukazují studie různorodou prevalenci epilepsie od 4 do 47 %, v závislosti na výběru subjektů a designu studie, přičemž nejvyšších hodnot dosahuje u pacientů s autosomálně dominantně podmíněnou Alzheimerovou chorobou s časným počátkem. Jak diagnostika, tak léčba epilepsie u pacientů s demencí má svá specifika. Diagnostika vyžaduje spolupráci s pečovateli a EEG záznam v bdělém stavu i ve spánku, nejlépe s přídatnými skalpovými elektrodami. Léčba je ztížena změnami farmakokinetických parametrů a antiepileptická léčba může dále zhoršovat kognitivní status. Mezi nejdůležitější doporučení patří vyloučit možnost akutních symptomatických záchvatů, zvolit antiepileptikum s minimální kognitivní zátěží v nejnižších efektivních dávkách za monitorace jejich hladin v krvi.

Kľúčové slová: demence, epilepsie, Alzheimerova demence, antiepileptická terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epilepsy in patients with dementia

Epileptic seizures are more prevalent in patients with dementia in comparison to normal aging population. Incidence of seizures depends on the aetiology and level of progression. Studies on the patients with Alzheimer´s dementia show wide range of epilepsy prevalence between 4 and 47 % depending on the patient group and the study design with the highest prevalence in the early onset autosomal dominant Alzheimer dementia. Both the diagnostics and treatment of epilepsy in dementia are quite specific. Diagnostics require cooperation with the caregivers and repeated EEG examination ideally with preceding sleep deprivation. The most important recommendations are exclusion of acute symptomatic seizures, choosing the antiepileptic medication with least harmful effects on cognition in the lowest effective doses with the drug level monitoration.

Keywords: dementia, epilepsy, Alzheimer dementia, antiepileptic medication