Neurológia pre prax 5/2010

Epilepsie, těhotenství a kojení

MUDr. Jana Zárubová

Otázka, zda může žena s epilepsií otěhotnět a porodit zdravé dítě, je stále pro ženy ve fertilním věku s tímto chronickým neurologickým onemocněním jedna z nejdůležitějších. Většina žen s epilepsií může prožít nekomplikované těhotenství a porodit zdravé dítě (Tomson a Battino 2009). Existují rizika spojená s vlastním onemocněním a/nebo s léčbou antiepileptiky (AE). Tato rizika mohou být minimalizována vhodným individuálním přístupem a poradenstvím. Pro ženu s epilepsií a vyvíjející se plod je v průběhu těhotenství důležitá kontrola zejména generalizovaných konvulzivních záchvatů, monitorování hladin AE a individuální úprava dávek podávaných AE. Některá publikovaná data upřesňují, jak optimálně postupovat při péči o ženy ve fertilním věku v době plánování těhotenství, v graviditě, šestinedělí a v dalším období laktace. Shromažďování informací v rámci národních a mezinárodních registrů, stejně jako přehledy z publikací, vedou k doporučením a závěrům podloženými důkazy. Stále však existuje řada otázek, na které nemáme jednoznačné, vědecky podložené odpovědi. Vzhledem k různorodosti jednotlivých epileptických syndromů a paletě podávaných AE, musíme posuzovat situaci každé ženy s epilepsií s ohledem na tyto skutečnosti.

Kľúčové slová: epilepsie, těhotenství, kojení.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epilepsy, pregnancy and breastfeeding

The question whether a woman with epilepsy can become pregnant and give birth to a healthy child is still one of the most important for women in the childbearing age with this chronic neurological disease. The majority of women with epilepsy can have an uncomplicated pregnancy and give birth to a healthy child (Tomson, Battino 2009). There are risks related to the disease itself and/or to treatment with antiepileptic drugs (AEDs). These risks can be minimized by appropriate individual approach and counselling. For a woman with epilepsy and the developing fetus, it is particularly important during pregnancy to control generalized convulsive seizures, monitor the levels of AEDs and individually adjust the doses of AEDs administered. Some published data clarify how to optimally care for women in the childbearing age when planning a pregnancy as well as during the pregnancy, puerperium and lactation. Gathering information in national and international registries as well as reviews of publications leads to guidelines and evidence-based conclusions. There still remain a number of questions to which there are no unequivocal, scientifically-proven answers. Given the diversity of individual epileptic syndromes and the variety of AEDs administered, the situation of each woman with epilepsy needs to be assessed with respect to these facts.

Keywords: epilepsy, pregnancy, breastfeeding.