Neurológia pre prax 5/2020

Epidemiologie Parkinsonovy nemoci

MUDr. Tereza Bartoníková, doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., FEAN, prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc., Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

Idiopatická či sporadická Parkinsonova nemoc (PN) je považována za jednu z nejčastějších neurodegenerativních chorob. Toto onemocnění má poměrně heterogenní fenotypický charakter i původ: je pravděpodobné, že se na manifestaci PN podílí jak endogenní (genetické), tak i exogenní (environmentální) příčiny, je ovlivněna i mnohými dalšími faktory, skutečná patofyziologická příčina PN však dosud uspokojivě objasněna není. Je proto nepochybně mimořádně důležité primárně zmapovat všechna data, která mohou k pochopení vzniku PN napomoci. K těm patří nepochybně i data epidemiologická, mohou totiž poukázat i na faktory, které by dále mohly být experimentálně ověřovány. Je nutno zde konstatovat, že spolehlivá data týkající se prevalence a incidence PN jsou spíše výjimkou. Zatím bylo provedeno jen málo epidemiologických studií za pomoci validizovaných metod; pokud provedeny byly, jednalo se jen o relativně malé populace v geograficky omezených regionech a jiné studie byly prováděny pouze v oblastech s endemických výskytem parkinsonismu. Nicméně z dostupných studií lze říci, že prevalence PN a neurodegenerativního parkinsonismu vzrůstá s věkem, dále že odhadovaný rozptyl incidence je v rozpětí 10–50 případů na 100 000 ročně a pravděpodobná míra prevalence onemocnění je 100–300 nemocných na 100 000 obyvatel.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, epidemiologie, incidence, prevalence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epidemiology of Parkinson´s disease

Idiopathic (sporadic) Parkinson‘s disease (PD) is one of the most frequent neurodegenerative disorders. The disease has heterogenous pfenotype and origin: both endogenous (genetic) and exogenous (enviromental) factors probably participate on manifestations of the PD and many other factors are involved. However, the exact pathophyziological cause has not been indentified yet. Therefore it is exceptionally important to collect all data which could help understanding the development of the Parkinson’s disease. The epidemiological data can expose factors which can be further experimentally verified. It is essential to point out that relevant data about prevalence and incidence of PD are relatively rare. Just few epidemiological studies has been conducted yet using validated methods and if so, just small groups in geographically restricted areas were examined and other studies were contucted in regions with endemic incidence od parkinsonism. However, available studies suggest that the prevalence of PN and neurodegenerative parkinsonism increases with age, estimated incidence is in the range of 10–50 cases per 100 000 per year, and the probable prevalence rate is 100–300 patients per 100 000 inhabitants.

Keywords: Parkinson´s disease, epidemiology, incidence, prevalence