Neurológia pre prax 4/2020

Elektromyografie, vyšetření periferních nervů – kondukční studie, repetitivní stimulace

MUDr. Petr Ridzoň

Vyšetření vedení periferním nervem, neboli neurografie (kondukční studie) je základní elektromyografickou technikou k posouzení léze periferních nervů (neuropatie v širším slova smyslu). Vyšetřujeme motorická a silně myelinizovaná senzitivní vlákna. Metoda umožní stanovit stupeň a typ postižení (motorické, senzitivní a také axonální či demyelinizační). K vyšetření vedení jsou vhodné polyneuropatie všech etiologií (metabolické, malnutriční, toxické, hereditární, zánětlivé, paraneoplastické) i mononeuropatie (kompresivní, traumatické, zánětlivé), dále nejasné nálezy, nebo kombinované léze centrální a periferní, kde je nutné upřesnit podíl případné polyneuropatie. Při technice repetitivní stimulace se používá stimulace periferních motorických nervů opakovaně v určité frekvenci a její provedení je přínosné při podezření na poruchu nervosvalového spojení. Pochopení základních principů elektromyografie, správná indikace k vyšetření a dobře položená otázka je předpokladem správně provedeného vyšetření s validní a pro klinického neurologa užitečnou odpovědí (nálezem).

Kľúčové slová: neurografie, kondukční studie, vyšetření vedení, polyneuropatie, indikace EMG

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Electromyography, nerve conduction studies, repetitive nerve stimulation

Nerve conduction studies are basic electrophysiologic technique for evaluation of damage of peripheral nerves (neuropathies). Motor and thick myelinated sensory fibers are examined, and the method allows to determine the degree and type of the damage (motor, sensory as well as axonal or demyelinating). Indications for the examination of nerve conduction are as follows: polyneuropathies of all kind of aetiology (metabolic, malnutrition, toxic, hereditary, inflammatory, paraneoplastic), mononeuropathies (compressive, traumatic, inflammatory), further unclear findings, as well as combined central and peripheral lesions where it is necessary to assess the potential share of polyneuropathy.The technique of repetitive nerve stimulation is based on the repetitive stimulation of the peripheral motor nerves and is useful in suspected neuromuscular junction disorders. Understanding of the basic principles of EMG, right indication for examination and adequate clinical question are prerequisite for the properly performed examination and valid and meaningful clinical answer/finding.

Keywords: neurography, nerve conduction studies, polyneuropathy, indication of EMG